Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18 (SBT trang 11)

Lý thuyết

Câu hỏi

Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng ?

a) \(An\in T\)

b) \(An\subset10A\)

c) \(An\in10A\)

d) \(10A\in T\)

e) \(10A\subset T\)

Hướng dẫn giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

e) Đúng

Các câu hỏi cùng bài học