Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18 (Sách giáo khoa trang 82)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia \(OB,OC,\widehat{BOA}=45^0,\widehat{AOC}=32^0\)

Tính \(\widehat{BOC}\) ? Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên

Các câu hỏi cùng bài học