Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18. Nhớ rừng

35643566633539636666386139383734646231653334616266356332376439363965303965323737613964613066633563616230303834616337613465363066
Gửi bởi: Thái Dương vào 11:31 AM ngày 18-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NH NGỚ Th Lế ữA. tiêu bài cụ ọC nh ni khao khát, do nh li t, chán ghét sâu th tù túng, ượ ạt th ng, gi th hi trong bài th qua con nh trong ườ ượ ườbách thúTh giá tr ngh thu c, bút pháp lãng n, truy bài thấ ượ ơB. Ti trình lên pế ớI. nhỔ nh p, ki tra sĩ sổ ốII. Ki tra bài cũể không tr bài vì ti tr là ti ôn pả ướ ậIII. Gi thi bài i:ớ ớkhát ng do luôn là tài các nhà th nhà văn trong giai đo 1930-1945. ạnh ng nhà th ni khao khát do mình theo cách riêng, làm ộcho ti ng nói do càng thêm phong phú. Th đã con chúa ng ượ ừxanh giam trong bách thú nói lên ni khao khát do, nu ti quá ườ ộkh huy hoangfcuar mình. Hôm nay chúng ta tìm hi bài th Nh ng Th Lũ ếHo ng th yạ Ho ng tròạ Ghi ngảHĐ 1: hi chú thíchọ ể? vào chú thích em hãy ựnêu vài nét tác gi ?ề ả? Tác ph m?ẩHĐ 2: c-hi văn nọ ả1. Bài th chia làm ượđo n, em hãy cho bi ộdung đo nủ ạGV chuy n: đo bàiể ủth là chu tâm tr ng ạn ti nhau cách -Đ chú thích SGK trng 5,6 ọ-Tr ờ-Nh ng là trong nh ng ữtác ph tiêu bi nh ủTh và là tác ph góp ẩph ng cho th ng ườ ắl th iợ ớ- Đo 1: Tâm tr ng con ủh khi nh trong báchổ ườthú- Đo 2: Con nh nhạ ảkhi là chúa muôn loàiể ủ- Đo 3: Con nu ti ếth oanh ki không còn aờ ữ-Đo 4: Căm gi n,khinh ghét ậc nh ng th ng, gi ườ ảd iố-Đo 5: nh ng ạcháy lên khôn nguôi con ủhổ I.Đ hi chú thích ể1 Tác giả-Th (1907-1989) tên khai ữsinh là Nguy Th quê cễ ắNinh-Là nhà th tiêu bi phong ủtrào th (1932-1945) bu ổđ uầ-Ông Nhà truy ng ượ ướ ặGi th ng Chí Minh ưở ềvăn ngh thu t( năm 2003)ọ ậ2. Tác ph mẩII.Đ c-hi văn nọ ả1 .B cố chia làm đo nạnhiên, logic trong tâm ộc con gi ng nh trongủ ưn tâm con ng yộ ườ ậ? Trong bài có hai đo ạđ miêu ngượ ượđó là nh ng nh nào?ữ ả2 .Đ kh và cho bi ếcâu có nh ng nào ừđáng chú ý?? Qua đó câu th th hi ệtâm tr ng gì con ?ạ ổ? vì sao con căm ờđ th ?ế ế? th dài con ủh th hi đi gì?ổ ề? Thông qua tâm tr ng ủcon tác gi mu th ểhi đi gì?ệ ềGV bình: Đo th đã ầch ngay vào đau tạ ấn c, đau ng ướ ườdân th gi i, ngao ổngán con cũng chínhủ ổlà ngao ngán ng iổ ườdân trong nh ốbao trùm kh cắ ướ3 .Cũi có th giam ầđ th xác nh ng không ượ ưgiam gi ng ượ ưởc con hủ ổ? nh núi ng chúa ơt lâm miêu ượ ảnh th nào trong đo ạ2,3? nh bách thú, con ườ ơh nh đo 1và 4)ổ ạ- nh núi ng hùng vĩ, ơcon ng tr nh ng “ngày ữx a”( đo và 3)ư ạ-G m, kh căm nặ ờ- Con ng phá ứthông qua nh đày ấu và khi tấ ựdo. Nó gi kh căm ờkhông sao hóa gi c, ượkhông làm cách nào tan đi ớ- ch là chúa muôn ủloài, do tung hoành ch nự ơlâm, nay nh trong cũi ốs làm trò cho con ng iắ ườ ườnh bé và ngang hàng ọg beo i, vô lấ ự- Buông xuôi, cấ ự- Tâm tr ng ng dân ườtrong nh nhà tanả ướ ấ- Đó là nh núi ng hùng vĩ ừvà hình nh con chúa ơlâm ng tr trong ng qu ươ 2. Tâm tr ng con khi ổb nh bách thúị ườG mặ kh iố căm trong ờcũi tắ-G hành ng phá ủcon hổ-Kh thành ế ng ng danh ừmiêu tâm tr ng căm ấc vì do chúa ơlâm-T nh c, ngao ngán vì sa ơth thấ ế ng giàu hình nhừ ả=> Đây là nh con ủh khi nh cũng chính là ổt nh căm n, cay ng ủng dân cườ ướ3 nh ng con ủh (đo 2,3)ổ ạ- Nh nh lâm, bóng câyớ ảgià- Ti ng gió gào ngàn, gi ng ọngu hét núiồ- lá gai, cỏ ắ? Em có nh xét gì cáchậ ềdùng ?ừ? Hình nh con ượmiêu nh th nào ?ả ế? Tâm tr ng con lúc này ổnh th nào?ư ế? Nh ng ni con ủh núi ng?ổ ừ? Bi pháp tu nào ượs ng đây?ử ởGV: Có th xem th ờđi nh tranh ứbình nh giang aề ủchúa lâmơ? Cu kh là câu tu ỏt nó có tác ng gìừ ụGV: Câu th cu cùng tràn ống xúc bu ồth ng, th ng, nu ươ ốti c, nó nh ti ng th ởdài ai oán con Đó ổkhông ch là tâm tr ng ủcon mà còn là tâm tr ng ạc ng Vi ườ ệNam trong th nô ấn c.ướ4 .Hai kh cu iổ ố? nh kh có gì ổgi ng và khác nh kh 1?ố nó. Đó là nh ng ạngàn.-Ta dõng dac, ng ướ ườhoàng-L thân nh sóng cu nượ ộnh nhàngị- Tâm tr ng hài lòng, th mãn ỏt hào oai vũ mìnhự ủ- sinh tr iọ ờ- Đi ng câu tu .ệ ừ-Tâm tr ng nu ti cu ộs ng do con hố ổ- sinh kh 4,5ọ ổ- sinh tr iọ ng hàng lo ng ừdanh tính cánh ngừ ừ=>C nh núi ng thiên nhiên ừhùng vĩ Hình nh con hi lên ệm nh nh nhàng, uy ểchuy n.ể-Nào đâu nh ng đêm vàng… ữtrăng tan?- Đâu nh ng ngày a… ổm i?ớ- Đâu nh ng bình minh… ng ưb ng?ừ- Đâu nh ng chi lênh láng…bíữ ềm t?ậ Đi ng câu iệ ỏtu ti nhau, ạnh ng ni tuy ủm th vàng son th hi khí ệphách ngang tàng làm ch .ủ Câu tu ớd ch m.ấ ả=>Nh nh nu ti ủcon hổ4 chán ghét th và ạn nh ng ừ-Gi ng: miêu tâm tr ng chán ạch ng, con hườ ổ- Khác: kh 1: miêu nh giam ảcàm con kh 4: miêu chi ti nh ả? Kh th hi tâm tr ng ạgì con hủ ổ? Hai câu th và ầcu kh có nghĩa ổgì?HĐ 3: ng tổ ế? Em hãy ph ghi nh ớvà cho bi giá tr dung ộc bài?ủ nu ti c, doự ự- sinh ph ghi nh ớvà tr (SGK, trang 7)ả thiên nhiên con nh tơ ố n, chán ghét th ạnh bé, th ng, gi iỏ ườ ố Đây cũng là tâm tr ng aạ ủbao th thanh niên th iế ờb gi iấ ờIII.T ng tổ ế1 dungộ :- Th con ượ ịnh bách thú di tố ườ ảsâu chán ghét th ạt th ng, tù túng và ni ườ ềkhao khát do nh ki ệ2. Ngh thu t:ệ ậ- th xúc lãng ảm n, giàu hình nh.ạ ảC. ng bàiướ ọ- thu lòng bài thọ ơ- So bài Ông (đ văn n, chú thích và tr câu i)ạ