Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18 Bài học đường đời đầu tiên (1)

e32631c1568c36e19044d0ba6528f8aa
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 06:45:46 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®Õn tham dù tiÕt häc:Ng÷ v¨n 6BN¨m häc: 2009-2010NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®Õn tham dù tiÕt häc:Ng÷ v¨n 6BN¨m häc: 2009-2010 MH IÁ HO IH 123456 NA N HO ĨA MH IH TrÝch DÕ MÌn phiªu ký T« HoµiBµi häc êng ®êi ®Çu tiªn TrÝch DÕ MÌn phiªu ký T« HoµiI.Tìm hi tác gi tác ph mể :1.Tác gi ảChân dung nhà văn Tô HoàiTiÕt 73 V¨n b¶n Sinh năm 1920, tên khai sinh là Nguy Sen, quê ởHà i.ộ­ Vi văn tr cách ướm ng tháng Tám ­1945.ạ­ Là nhà văn hi đi Vi ệNam có kh ng tác ượph phong phú đa ng ạg nhi thồ lo i.ạ 04 Gi Nh Văn ngh Vi Namả ệ(1956)Gi Văn ngh Hà (1967)ả ộGi th ng Thăng Long (UBND Hà i) ký ưở ồChuy cũ Hà iệ (1980) tác ph vi cho thi nhiộ Sinh năm 1920 tên khai sinh là Nguy Sen, quê Hà ởN i.ộ­ Vi văn tr cách ng ướ ạtháng Tám ­1945.­ Là nhà văn hi đi Vi ệNam có kh ng tác ượph phong phú đa ng ạg nhi th lo iồ ạ­ Là nhà văn thi nhi.ủ TrÝch DÕ MÌn phiªu ký T« HoµiI.Tìm hi tác gi ,tác ph mể :1.Tác gi ả1.Tác gi ả2.Tác ph mẩTiÕt 73 V¨n b¶n 04 Ch ng :ươ lai ch và bài đng đi đu ườ ầtiên Mèn.ủ ế430102 0620202020 4B012001692068046E046920047520017469056E066E08 Ch ng II, III: ươ chuy Mèn tr con đi ắch nhau các con khác. Mèn tr ốthoát. Trên đng ch Nhà Trò sa ườ ịvào Nh đc ác.Mèn đánh tan ướ ộb nh ch Nhà Trò t.ọ
2020-09-28 06:40:41