Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt (1)

30323136303764353361643037383735366563613665383835633830326130393631636132386332343636393132383133663631613864333063303930363162
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 03:21 PM ngày 17-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN TI NG VI T Ng văn Ti 66:êÔN TI NG VI T ÊN thông tin hai trong ng sau co đap an đung êT LO IƯ KHAI NI MÊ1. Danh tư la nh ng ch đc đi m, tinh ch miêu acho t, hanh đng, tr ng thai ho đc ăđi m, tinh ch khacê â2. Đng tô la nh ng ch ng it hay nhi tư ươ â3. Tinh tư ...la nh ng dung tr vao nh xac ăđnh tri trong không gian, th gian.i ơ4. tô la nh ng ch ng i, t, hi ng, khai ươ ươni m.ê5. ng ươtư la nh ng ch ng, va th ươ ưv t.â6. Ch ti la nh ng ch hanh đng, tr ng thai ưv t.âĐAP AN D; G; A; E; B; Ng văn Ti 66:êÔN TI NG VI T Ng văn Ti 66:êÔN TI NG VI T ÊT LO IƯ ADanh tư Đng ôtư Tinh tư tô ng ươtư Ch ti ưVi :uhoa, ban Vi :uch y, aăn Vi :ut i, ươheo,be Vi :uhai, chin Vi :uc am iô Vi :unay, kia Ng văn Ti ê66:ÔN TI NG VI T Ng văn Ti 66:êÔN TI NG VI T ÊT LO TI NG VI TƯ ÊDanh tư Đnôg tư Tinh tư ôtư nươg tư Ch itư Tr ơtư Than tư Tinh thai tưĐi atư Quan tư Ng văn Ti 66:ê 046911740D 51 20681420 740DÔN TI NG VI T Ng văn Ti 66:êÔN TI NG VI T ÊCho đo văn sau: a“ Nghe chuy n,vua lam ng m.Nh ng ưđ bi chinh xac a, vua cho th aVua sai ban cho lang ba thung ba ơcon trâu đc ,ra nh ph nuôi lam sao cho ba acon trâu thanh chin con, năm sau eph đem ,n không thi lang ph at i”ô Ng văn Ti 66:ê Ng văn Ti 66:êÔN TI NG VI T ÊĐAP AN :Danh tư chuy n, vua, lang, thung, p, con, năm, trâu đc, ưcon trâu.Đng tô nghe, y, lam, ng, bi t, th sai, ban, cho, ra nh, ênuôi, đ, đem, p, i.e ôTinh :ư chinh xac.S tô ba, chin.L ng tươ .aCh ti y.â