Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 164 (Sách giáo khoa trang 63)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :

a) \(\left(1000+1\right):11\)

b) \(14^2+5^2+2^2\)

c) \(29.31+144:12^2\)

d) \(333:3+225:15^2\)

Hướng dẫn giải

a)(1000+1):11

=1001:11

=91

=7x13

b)=\(14^2+5^2+2^2\)

=196+25+4

=196+4+25

=200+25

=225

=\(3^2\times5^2\)

c)29.31+144:\(12^2\)

=899+144:144

=899+1

=900

=\(2^2\times3^2\times5^2\)

d)333:3+225:\(15^2\)

=111+225:225

=111+1

=112

=\(2^4\times7\)

Các câu hỏi cùng bài học