Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 16.2 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

C.  Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực

Các câu hỏi cùng bài học