Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 16.13 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể

A. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng p lên cao với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \({P \over 6}\)

B. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng p lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \({P \over 6}\)

C. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng p lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \({P \over 6}\)

D. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng p lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhât là \({P \over 6}\)

Hướng dẫn giải

Chọn D

Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng p lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \({P \over 6}\) vì ở đây có đến hai ròng rọc động.

Các câu hỏi cùng bài học