Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 150 (Sách giáo khoa trang 61)

Lý thuyết

Câu hỏi

Điểm kiểm tra toán của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16 

a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ?

b) Loại điểm nào nhiều nhất ? Chiếm bao nhiêu phần trăm ?

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính tổng số bài kiểm tra toán của lớp 6C biết rằng có 16 bài đạt điểm 6 ?

 

Hướng dẫn giải

a) Số phần trăm bài đạt điểm 10 là 8% (cột in đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột nào ở điểm 9)

d) 16 bài đạt điểm 6 chiếm tỉ số phần trăm là 32% nên tổng số bài kiểm tra bằng

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các câu hỏi cùng bài học