Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15 (SBT trang 40)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai :

a) \(y=2x^2+4x-6\)

b) \(y=-3x^2-6x+4\)

c) \(y=\sqrt{3}x^2+2\sqrt{3}x+2\)

d) \(y=-2\left(x^2+1\right)\)

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai

Các câu hỏi cùng bài học