Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939

be136d951eddae8c1f42bc3d6551e219
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-12 10:30:29 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CH 1936-1939.ỦCâu 1. ngh BCHTW ng tháng 11/ 1936 đã ch tr ng thành ươ ậA. tr Dân ch Đông ng. B. tr Vi Nam ng minh.ặ ươ ồC. tr Th ng nh dân ph Đông ng. D. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươ ươCâu 2. dung nào đây không ph là tiêu tranh phong trào cách ng th gi xác nh trong iộ ướ ượ ộVII Qu ng (7/1935) làủ ảA. giành dân c. B. giành dân ch hòa bình.ộ ệC. ch ng phát xít, ch ng chi tranh. D. do, dân sinh dân ch áo và hòa bình.ố ơCâu 3. Chính sách nào Chính ph tr Nhân dân Pháp th hi Đông ng nh ng năm 1936 1939?ượ ươ ữA. Chính sách Kinh ch huy. B. khai thác thu a.ế ịC. Đáp ng các yêu sách nhân dân. D. Ân xá tù chính tr ng quy do báo chí.ứ ựCâu 4. dung nào đây không có trong phong trào dân ch 1936-1939?ộ ướ ủA. Bi tình đòi gi u, gi thu B. Công khai ch ngày Qu lao ng.ể ộC. ch mít tinh đón phái đoàn Pháp.ổ ướ D. ch nhân dân bàn, dân nguy n.ổ ệCâu 5. tháng 3/1938, phù tiêu tranh cách ng Đông ng, tr Th ng nh nhân dân ph nế ươ ảđ Đông ng đã tên làế ươ ượ ổA. tr Vi Minh. B. tr Liên Vi t.ặ ệC. tr Dân ch Đông ng. D. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươ ươCâu 6. Ph ng pháp tranh cách ng Đông ng xác nh trong th kì 1936 1939 là gì?ươ ươ ượ ờA. tranh công khai và pháp. B. tranh bí và pháp. ợC. tranhchính tr tranh vũ trang. D. tranh công khai và bí t, pháp và pháp.ế ợCâu 7. tiêu tranh nhân dân Đông ng trong nh ng năm 1936-1939 làụ ươ ữA. hòa bình và an ninh th gi i. B. tiêu di ch nghĩa phát xít.ả ủC. dân tôc và ru ng dân cày. D. do, dân sinh, dân ch áo và hòa bình.ộ ơCâu Hình th cứ tranhấ nào đây không ng trong phong trào dân ch 1936 ướ ượ 1939?A. tranh báo chí. B. tranh ngh tr ng. C. tranh vũ trang. D. tranh chính tr .ấ ườ ịCâu 00 Phong trào cách ng 1930 1931 và phong trào dân ch 1936 1939 cho ng ta bài kinh nghi quý ệbáu vềA. xây ng kh liên minh công nông.ự B. ch c, lãnh qu chúng tranh vũ trang.ổ ấB. ch c, lãnh qu chúng tranh công khai, pháp.ổ D. xây ng tr dân th ng nh t.ự ấCâu Phong trào cách ng 1936 1939 là phong trào mang tính ch tạ ấA. dân ch B. dân c.ủ ộC. dân ch công khai. D. ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ủ ếCâu 10. nghĩa quan tr ng nh phong trào dân ch 1936 1939 cách ng Vi Nam là gì?ọ ệA. Bu chính quy th dân ph nh ng yêu sách dân sinh, dân ch .ộ ượ ủB. Thành tr Dân ch Đông ng.ậ ượ ươC. ra nhi hình th tranh i. ớD. Là cu t, chu cho ng kh nghĩa tháng Tám.ộ ượ Câu 11. ng và ph ng pháp tranh ng ra th kì (1936-1939) là căn vàoườ ươ ứA. chính sách chính ph tr nhân dân Pháp ban hành. B. tình hình th Vi Namụ ệC. tình hình th gi và châu D. ch nghĩa phát xít xu hi n, đe do hoà bình an ninh th gi iế Câu 12: Nhi tr ti p, tr cách ng Đông ng th kì (1936-1939) là ch ngệ ướ ươ ốA. qu c, phong ki tay sai ph cách ng. B. ch ph ng thu ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ế ếC. ch nghĩa phát xít. D. qu nói chung.ủ Câu 13: Căn vào đâu ng ta dùng các hình th tranh công khai, pháp trong phong trào dân ch 1936 1939 ?ứ ủA. ch nghĩa phát xít xu hi n, đe do hoà bình an ninh th gi iủ B. qu ng ch tr ng thành tr nhân dân các cố ươ ướC. chính ph tr nhân dân Pháp ban hành chính sách ti cho thu aủ ịD. ng các ng nhân dân ta khờ Câu 14. tiêu th tr cao trào cách ng 1936-1939 là gì?ụ ướ ạA. ch ng qu và tay sai. B. Đòi do, dân sinh, dân ch ,c áo và hòa bìnhự ơC. dân và ru ng cho dân cày. D. do báo chí, th tù chính tr .ộ Câu 15 Đâu là ng chính cách ng trong giai đo 1936-1939?ố ượ A. qu xâm B. ch phong ki n. ượ C. qu và phong ki n.ế D. ph ng thu a.ọ ịCâu 16. dung nào sau đây th hi lãnh nh bén ng tr thay nh ch trong nghộ ướ ịtrung ng ng tháng 7/1936?ươ A. Xác nh nhi chi cách ng Đông ng là đánh qu và phong ki nị ượ ươ ếB. Xác nh nhi tr ti cách ng Đông ng là đánh phong ki nị ươ ếC. Xác nh nhi tr ti cách ng Đông ng là đánh ph ng thu a, ch ng phát xítị ươ ốD. ra ph ng pháp tranh bí tư ươ ậCâu 17. Nhi cách ng ng ta xác nh trong th kì 1936 1939 là gì?ệ ượ ờA. Đánh qu Pháp giành dân B. Đánh phong ki ng cày có ru ngổ ườ ộC., ch ng ph ng thu Ch ng phát xít ,đòi do dân ch áo hoà bìnhố ơD. Ch ng pháp và bóc công nhânố ộCâu 18. ki nào di ra trên th gi tác ng tr ti phong trào dân ch (1936-1939)?ự ủA. Ch nghĩa phát xít xu hi n, đe do hoà bình an ninh th gi iủ ớB. Qu ng ch tr ng thành tr nhân dân các cố ươ ướC. Chính ph tr nhân dân Pháp ban hành chính sách ti cho thu aủ ịD. Cu kh ng ho ng kinh th gi 1929 1933.ộ ớCâu 19. Nét tình hình xã Vi Nam (1936-1939) làổ ệA. ng các ng nhân dân khó khăn khờ B. đa nông dân không có ru ng canh tácố ểC. dân ph ch thu cao, Pháp chèn ép.ư ảD. ng công nhân th nghi còn nhi u, có vi làm thì ng th p.ố ượ ươ Câu 20. Trong cao trào dân ch 1936-1939 ng ch tr ng nh ng ng nào?ủ ươ ượA. Công nhân và nông dân. B. dân Vi Nam.ả ệC. Công nhân, nông dân, ti n, n, ch D. ng dân và ph ng Pháp Đông ngọ ượ ườ ươCâu 21. Phong trào dân ch 1936 1939 Vi nam là phong tràoủ ộA. có tính ch dân sâu B. có tính ch dân ch là ch u.ấ C. có tính ch dân c, dân ch trong đó tính dân ch là nét tấ D. mang tính dân c, dân ch và nhân dân sâu cộ Câu 22. ngh nào Ban Ch hành Trung ng ng ta ch tr ng gát kh hi u: dân và ng cày cóộ ươ ươ ườru ng?ộA. ngh tháng 10 1930 B. ngh tháng 1936ộ ọC. ngh tháng 11 1939 D. ngh tháng 1941ộ ọCâu 23. đi tình hình th gi trong nh ng năm 1930 làặ ữA. ch nghĩa phát xit quy c, Italia, Nh nủ ảB. VII, Qu ng ra các ch tr ng quan tr ng.ạ ươ ọC. Chính ph tr nhân dân lên quy Pháp năm 1936ủ ởD. Th dân Pháp tăng ng bóc các thu aự ườ ịCâu 24. nghĩa nào là quan tr ng nh phong trào cách ng 1936 1939?ọ ạA. Ch ng ng ng Đông ng ngày càng tr ng thànhứ ươ ưởB. Cu ti theo chu cho ng kh nghĩa tháng tám sau này.ộ ượ ởC. nhi bài kinh nghi quí báuể ệD. ph cán ng ra ho ng công khaiộ Câu 25. So th kì 1930- 1931, nhi tr cách ng th kì 1936- 1939 có đi khác làớ ướ ểA. ch ng qu và tay sai ph ng B. ch ng ch ph ng thu và tay saiố ịC. ch ng qu c, ch ng phong ki D. ch ng ch ph ng thu a, ch ng phát xít, ch ng chi tranhố Câu 26. Trong cu ng dân ch 1936 1939, cu tranh tiêu bi nh là phong tràoộ ấA. Đông ng B. tranh ngh tr ngươ ườC. tranh trên lĩnh báo chí D. cu mít tinh ngày 1/5/ khu Hà i.ộ Câu 27. Đâu là qu phong trào dân ch trong nh ng năm 1936 1939?ế ữA. Chính quy th dân ph nh ng qu chúng nhân dân yêu sách th dân ch dân sinh.ề ượ ủB. Qu chúng nhân dân giác ng tr thành ng chính tr hùng cách ng.ầ ượ ượ ạC. Uy tín tr Dân ch Đông ng tăng lên.ủ ươ ượD. ngũ cán ng rèn luy n, tr ng thành.ộ ượ ưởCâu 28. tr ti ch nhân dân chu ti Đông ng i, ng ta đã thành pể ươ ậA. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng B. các ”dân nguy n” phái đoàn chính ph Pháp.ặ ươ ủC. các ban hành ng kh trong củ ướ D. các đoàn bi tình và “đón c” phái viên chính ph Phápể ướ ủCâu 29. khách quan nào đã thu cho cu tranh nhân dân ta trong nh ng năm 1936 1939?ế ữA. Đông ng có Toàn quy i. B. Qu ng ch th VII.Ở ươ ứC. Chính ph tr Nhân dân lên quy Pháp. D. Ch nghĩa phát xít xu hi n, chu gây chi tranh th gi iủ ớth hai.ứCâu 30. Vì sao ng ta quy nh chuy ng ch chi cách ng trong nh ng năm 1936-1939?ả ướ ượ ữA. ch Qu ng n. B. Tình hình th gi và trong có nhi thay i.ự ướ ổC. Mâu thu trong xã Vi Nam ngày càng gay t. D. Chính ph tr nhân dân Pháp đã lên quy Pháp.ẫ ởCâu 31. dung nào không ph là nhi tr giai đo 1936-1939?ộ ướ ạA. Đòi do, dân ch áo, hòa bình. B. Ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ự ếC. Ch ng ch ph ng thu a. D. Ch ng qu c, ch ng phong ki n.ố ếCâu 32. thu th tr ướ cách ng Đông ng trong nh ng năm 1936-1939 là gì?ủ ươ ữA. Th dân Pháp và tay sai.ự B. ch phong ki ph ng.ị ộC. ph ng Pháp và tay sai. D. Các quan tri đình Hu .ọ ếCâu 33. quan gi hai kh hi u: “Đ dân c” và “Ru ng dân cày” gi quy trong phong trào dân ượ ếch 1936 1939 làủA. ti th hi hai kh hi trên cách ngế Bt gác kh hi “Ru ng dânộ cày”.B. gác kh hi “Đ dân c” và “Ru ng dânạ cày”. D.t gác kh hi u“Đ dânạ c”.ộCâu 34. Thành qu nh phong trào dân ch 1936-1939 làả ủA. ng tr ng thành trong vi ch sách cáchả ưở ượ ng.ạB. ch nghĩa Mác-Lê nin và ng ng ng Đông ng truy bá ng rãi trong qu nủ ườ ươ ượ chúng.C. đã xây ng quân chính tr hùng trong tr Dân ch Đôngự ượ ng.ươD. bu th dân Pháp ph nh ng quy dân sinh, dânộ ượ ch .ủCâu 31. Nhi chi cách ng Vi Nam ngh 7/1936 xác nh làệ ượ ượ ịA. Đòi do, dân ch áo, hòa bình. B. Ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ự ếC. Ch ng ch ph ng thu a. D. Ch ng qu c, ch ng phong ki n.ố