Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15. Ôn luyện về dấu câu (1)

0fc204146cf846838efdc893e9db05f0
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-25 09:27:49 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA BÀI CŨÊCaâu 2: Cho ñoaïn trích sau: Ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp” ñeán nöûa chöøng, Baùc döøng laïi vaø boãng döng hoûi:- Toâi noùi, ñoàng baøo nghe roõ khoâng?Moät trieäu con ngöôøi cuøng ñaùp, tieáng daäy vang nhö saám:- Co…o…où…! Töø giaây phuùt ñoù, Baùc cuøng vôùi caû bieån ngöôøi ñaõ hoøa laøm moät… Voõ Nguyeân Giaùp keå, Höõu Mai ghi, Nhöõng naêm thaùng khoâng theå naøo queân)? Chæ ra coâng duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong ñoaïn trích treân? Caâu 1: Neâu coâng duïng cuûa daáu ngoaëc keùp Ngoaøi daáu ngoaëc keùp, ñoaïn trích treân coøn söû duïng nhöõng daáu caâu naøo?? Đt câu có ng ngo kép.ặ Ti 59:ế OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂUI. Bài c:ọ1. Toång keát veà daáu caâu:Lôùp 6:1. Dấu chấm 2.Dấu chấm hỏi 3.Dấu chấm than 4.Dấu phẩyb) Keát thuùc caâu traàn thuaät. a) Keát thuùc caâu nghi vaán d) Keát thuùc caâu caàu khieánhoaëc caûm thaùn. c) Phaân caùch caùc thaønh phaàn vaø caùc boä phaän cuûa caâu. °Baøi taäp:c? Nhaän xeùt daáu keát thuùc caâu trong ñoaïn tríh sau:Chaùu leân ñöôøng chaùuChuù leân ñöôøng raÑeán nay thaùng saùuChôït nghe tin nhaøRa theáLöôïm ôi!...* Löu yù:- Ngoaøi caùc taùc duïng ñaõ neâu, daáu caâu coøn ñöôïc duøng ñeå baøy toû thaùi ñoä tình caûm cuûa ngöôøi noùi, ngöôøi vieát. Ti 59ế OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂUI. Bài cọ1. Toång keát veà daáu caâu: Lôùp 7:1. Daáu chaám löûng 2.Dấu chấm phaåy 3.Dấu gaïch ngang 4.Dấu gaïch noáib) -Bieåu thò:+ Boä phaän chöa lieät keâ heát.+ Lôøi noùi bò boû dôû hay ngaäp ngöøng..+Laøm daõn nhòp ñieäu caâu vaên, haøi höôùc, dí doûm.a) -Ñaùnh daáu: Ranh giôùi caùc veá caâu gheùp coù caáu taïo phöùc taïp.+ Ranh giôùi caùc boä phaän trong pheùp lieät keâ phöùc taïp. d) -Ñaùnh daáu:+ Boä phaän giaûi thích, chuù thích.+ Lôøi ñoái thoaïi, lieät keâ.- Noái caùc töø trong moät lieân doanh.. c) -Noái caùc tieáng trong moät töø phieân aâm (tieáng nöôùc ngoaøi). Löu yù:- Daáu gaïch noái khoâng phaûi laø moät daáu caâu, noù chæ laø moät quy ñònh veà chính taû.- Veà hình thöùc, daáu gaïch noái vieát ngaén hôn daáu gaïch ngang. Ti 59ế OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂU1. Toång keát veà daáu caâu:Lôùp 8:1. Daáu ngoaëc ñôn 2.Dấu hai chaám3.Dấu ngoaëc keùpb)- Ñaùnh daáu phaàn chuù thích giaûi thích, thuyeát minh, boå sung theâm). a)-Ñaùnh daáu: Töø caâu, ñoaïn daãn tröïc tieáp. Töø hieåu theo nghóa ñaëc bieät, haøm yù mæa mai. Teân taùc phaåm, tôø baùo, taäp san… c) –Ñaùnh daáu: Phaàn giaûi thích, thuyeát minh cho phaàn tröôùc ñoù;+Lôøi daãn tröïc tieáp hoaëc lôøi ñoái thoaïi .Bài tập tình huống: Sáng nay, tr khi đi làm, vi vào nh gi nh ướ ỏđ trên bàn Nam dòng ch Con nhà làm bài ởkhông đc đi ch i.ượ nhà, ng vào bàn c, bài khó quá không làm đc ượNam nghĩ: Meï daën mình: laøm baøi khoâng ñöôïc, ñi chôi. Mình ñi chôi tí thoâi.ÑOÁ VUI COÙ THÖÔÛNG DAÁU CAÂU TIEÁNG VIEÄTThöôøng duøng ôû cuoái caâu Thöôøng duøng ôû giöõa caâu Coù theå duøng ôû nhieàu vò trí khaùc nhau Daáu chaám Daáu chaámhoûi Daáu chaám than Daáu phaåy Daáu chaám phaåy Daáu hai chaám Daáu ngoaëc ñôn,( ngoaëc keùp “” Daáu gaïch ngang Daáu chaám löûng …Daáu gì keát thuùc yù roài? Giuùp cho caâu vieát troøn caâu roõ lôøi. Daáu gì ñeå hoûi bao ñieàu? Hoûi ngöôøi vaø caû hoûi mình taøi gheâ! Daáu gì boäc loä caûm tình? Göûi gaém ñeà nghò, mong chôø, khieán sai. Daáu gì thöôøng thaáy ai ôi Taùch bieät töøng phaàn, chuyeån tieáp yù caâu? Daáu gì phaân caùch veá caâu? Boå sung veá tröôùc, yù caøng theâm saâu. Daáu gì baùo hieäu lôøi ngöôøi? Coøn laø giaûi thích yù vöøa neâu treân. Daáu gì taùch bieät töøng phaàn? Laøm roõ cho lôøi chuù giaûi beân trong. Daáu gì tröïc tieáp daãn lôøi? Ñöùng sau hai chaám hay duøng nhaán caâu. Daáu gì lôøi noùi môû ñaàu? Neâu yù chuù thích lieät keâ trong baøi. Daáu gì caûm xuùc daâng traøo? Hay thay cho lôøi khoâng tieän noùi ra. Ti 59ế OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂUI. Bài cọ1. Toång keát veà daáu caâu:2. Caùc loãi thöôøng gaëp veà daáu caâu:VD1: Taùc phaåm Laõo Haïc” laøm em voâ cuøng xuùc ñoäng trong xaõ hoäi cuõ, bieát bao ngöôøi noâng daân ñaõ soáng ngheøo khoå cô cöïc nhö Laõo Haïc.● YÙ 2: trong xaõ hoäi cuõ bieát bao ngöôøi noâng daân ñaõ soáng ngheøo khoå, cô cöïc nhö laõo Haïc. YÙ 1: taùc phaåm “Laõo Haïc” laøm em voâ cuøng xuùc ñoäng. Trong Thieáu daáu ngaét caâu khi caâu ñaõ keát thuùc. Ti 59ế OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂU2. Caùc loãi thöôøng gaëp veà daáu caâu:VD2:1. Thi ng câu ắkhi câu đã thúc.ế Th còn tr tr ng này ườÔng là sinh xu nh t.ọ ấTr ng ng ch th ờgian và đa đi mị oângDuøng daáu ngaét caâu khi caâu chöa keát thuùc. Ti 59ế OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CAÂU2. Caùc loãi thöôøng gaëp veà daáu caâu:1. Thi ng câu ắkhi câu đã thúc.ế2. Duøng daáu ngaét caâu khi caâu chöa keát thuùc .VD3: Cam quyùt böôûi xoaøi laø ñaëc saûn cuûa vuøng naøy.CNCam, quyùt, böôûi, xoaøi Thieáu daáu thích hôïp ñeå taùch caùc boä phaän cuûa caâu khi caàn thieát.