Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15.26 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoà tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được một lượng muối khan. Hãy tính lượng muối khan đó.

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học của phản ứng:

 \(Zn\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2HCl \to ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\)

\({{6,5} \over {65}} = 0,1mol\)             0,1 mol 

Khối lượng muối thu được là: 0,1. ( 65 + 71 ) = 13,6 (gam)

Các câu hỏi cùng bài học