Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15.19 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây ? (Biết hoá trị của kim loại trong khoảng từ I đến III)

A. Ca ;                      B. Mg ;   

C. Al ;                       D. Fe.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Gọi nguyên tử khối của kim loại M cũng là M, có hóa trị là x, ta có:

\({n_M} = {{18} \over M}(mol);\)

\({n_{HCl}} = 0,8 \times 2,5 = 2(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(2M\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,2xHCl \to 2MC{l_x} + x{H_2}\)

2 mol                2x mol

\(\dfrac{{18} }{ M}mol\)              2 mol

\(\dfrac{18} { M} \times 2x = 4 \to M = 9x\)

Xét bảng sau:

X

I

II

III

M

9

18

27

 Chỉ có kim loại hóa trị III ứng với \(M=27\) là phù hợp, kim loại M là nhôm (Al)

Các câu hỏi cùng bài học