Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 15.11 Trang 20 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là :

A. Na, Fe, K                 B. Na, Cu, K ;         C. Na, Ba, K ;               D. Na, Pb, K.

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Các câu hỏi cùng bài học