Bài 14. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:50:12 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Baøi 14,Tieát 54 Ngaøy soaïn:12/11/2011 Tuaàn 14 LUYEÄN NOÙI: THUYEÁT MINH VEÀ làm vănậ MOÄT THÖÙ ÑOÀ DUØNG I/ Muïc tieâu 1. Ki th c:ế ứ- Caùch tìm hieåu, quan saùt vaø naém ñöôïc ñaëc ñieåm caáu taïo, coâng duïng,.. cuûa nhöõng vaät duïng gaàn guûi vôùi baûn thaân.- Caùch xaây doing trình töï caùc noäi dung can trình baùy baèng ngoân ngöõ noùi veà moät thou ñoà duøng tröôùc lôùp. 2. Kó năng :- Taïo laäp vaên baûn thuyeát minh.- Söû duïng ngoân ngöõ daïng noùi trình baøy chuû ñoäng moät thöù ñoà duøng tröôùc taäp theå lôùp. 3. Thái nh trình bày lạ loátII/ Troïng taâm :Luyeän noùi thuyeát minh moät thöù ñoà duøngIII/ Chuaån bò 1. Gv Bình thuyû 2. Hs Chuaån bò theo yù sgk môû roäng .IV/ Tieán trình 1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän 2. Kieåm tra mieäng 3. Baøi môùi GTB Ñeà baøi cho tröôùc laø thuyeát minh caùi phích nöôùc ngöôøi mieàn Nam goïi laø caùi bình thuyû Giôø luyeännoùi hoâm nay cuõng yeâu caàu caùc em quan saùt moät thöù ñoà duøng ñoù laø caùi phích nöôùc Moät duïng cuï khoâng theå thieáu trong ñôøi soáng sinh hoaït cuûa chuùng ta Vaäy caùc em seõ noùi gì theo yeâu caàu cuûa theå loaïi thuyeát minh .Hoaït ñoäng Gv ghi ñeà baøi leân baûng sau khi ñaõ kieåm tra söï cuaån bò cuûa Hs -> Hs ghi ñeà vaøo taäp Ñeà baøi Thuyeát minh caùi phích nöôùc (bình thuyû )- Hs chuaån bò ôû nhaø -> Gv cho Hschuaån bò ôû toå -> Sau ñoù moãi toå cöû ñaïi dieän trình baøy .-> Gv nhaän xeùt söûa chöõa -> Cho ñieåm ñoäng vieân Hs döïa vaøo daøn yù cuûa sgk ñeå noùi -> Gv gôïi yù theâm .- Yeâu caàu Giuùp ngöôøi nghe coù nhöõng hieåu bieát töông ñoái ñaày ñuû vaø ñuùng veà phích nöôùcHoaït ñoäng Hs trình baøy tröôùc lôùp Coù theå trình baøy töøng phaàn Noäi dung :- Caáu taïo Maøu saéc traéng xanh ñoû Ruoät hai lôùp thuyû tinh coù lôùp chaân khoâng ôû giöõa phía trong lôùp thuyû tinh coù traùng baïc …- Coâng duïng Giöõ nhieät duøng cho sinh hoaït vaø ñôøi soáng Luyeän noùi Chaát lieäu voû saét nhöïa nhoâm4. Caâu hoûi baøi taäp cuûng coá Gv nhaän xeùt –Ñaùnh giaù Kieåu baøi caùch trình baøy duøng töø dieãn ñaït .5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc Xem laïi caùc phöông phaùp thuyeát minh Taäp laøm caùc ñeà tham khaûo Chuaån bò Laøm baøi vieát soá V/ Ruùt kinh nghieäm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------