Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 14: Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

41dbc4fd980ed235150151680ebf8803
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-20 03:25:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 24 | Lượt Download: 0 | File size: 0.39168 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ch ng 1: nh -T pươ ợ§1. nh và nh ch bi nệ ế1. nh nh ch bi nệ ếa) nh đệ ềM nh lôgic (g là nh là câu kh ng nh ho đúng ho sai nh không th đúng sai.ộ ừM câu kh ng nh đúng là nh đúngệ câu kh ng nh sai là nhệđ saiề Ví 1ụ a) Góc vuông có đo 80ố (là nh sai)ệ ềb) là nguyên (là nh đúng)ố ệc) Hôm nay tr quá (không là nh )ờ ềd) có kh không (không là nh )ạ ềVí 2ụ Trong các câu sau câu nào là nh là nh hãy xác nhậ ịxem nh đó đúng hay sai.ệ ềa) Không đi này!ượ ốb) Bây gi là gi ?ờ ờc) Chi tranh th gi th hai thúc năm 1946.ế ếd) 16 chia 1.ưf) 2003 không là nguyên .ố ốe) là vô .ố ỉ Chú :+ Các câu i, câu thán, câu nh nh không ph là nh đỏ .+ nh th ng kí hi ng các ch cái in hoa.ệ ườ ượ ữVí Q: 36 chia cho 12”ụ ế+ câu mà ch th nói đúng hay sai nh ng ch ch nó ch đúng ho sai,ộ ặkhông th đúng sai cũng là nh .ể ềVí “Có ng ngoài Trái t” là nh .ụ ềb) nh ch bi nệ ếNh ng câu kh ng nh mà tính đúng-sai chúng tùy thu vào giá tr bi nủ ếđ là nh ngượ nh ch bi nệ .Ví dụ Cho P(x): “x là th c. Khi đó:ớ ựP(2) là nh sai, P(1/2) là nh đúng.ệ ề2. nh ph nhệ ịCho nh P. nh “ệ Không ph iả P” là nh ph nh vàượ ủkí hi là ệP nh ềP đúng sai và ếP sai đúng.ế Chú nh ph nh có th di theo nhi cách khác nhauệ ềVí dụ P: “5 là vô ”. Khi đó nh đố ềPcó th phát bi “ể ể5 không ph là vô ho “ả ặ5 là ”.ố ỉ3. nh kéo theo ề+ Cho hai nh và Q. nh “N thì Q” là nh kéo theoệ ượ ề+Kí hi là Pệ Q. nh kéo theo ch sai khi đúng sai.ệ ỉ* còn phát bi là “P kéo theo Q”,ượ ể“ suy ra Q” hay “Vì nên Q”Ví dụ Cho giác ABCD. Xét hai nh đứ ềP giác ABCD là hình ch nh “ứ ậQ giác ABCD là hình bình hành “ứ Q: giác ABCD là hình ch nh thì giác ABCD là hình bình hành “.ế ứQ giác ABCD là hình bình hành thì giác ABCD là hình ch nh “.ế ậ- -* Trong toán c, nh líọ là nh đúng th ng có ng Pườ là gi thi t, là lu n. Ho cọ ặP(x) là đi ki có Q(x)ểQ(x) là đi ki nề có P(x)ểHo cặ đi ki có Q(x) là P(x)ểđi ki nề có P(x) là Q(x)ể4. nh o-M nh ng ngệ ươ ươa) nh o:ệ Cho nh Pệ Q. nh Qệ ượ là nh oọ Pủ Qb) nh ng ngệ ươ ươ+ nh “P và ch Q” (P khi và ch khi Q) là ượ nh ngệ ươđ ngươ ,+ Kí hi Pệ +M nh Pệ đúng khi đúng và đúng và sai trong các tr ng cònườ ợl i.ạ hay đúng hai và cùng đúng ho cùng sai)ế ặCác cách khác:ọP ng ngươ ươ QP là đi ki và có QểĐi ki và đề có P(x) là có Q(x) ểVí 1ụ Xét các nh ềA: “36 chia cho và chia cho 3”;ế ếB: “36 chia 12”ếKhi đó: đúng; đúngA B: “36 chia cho và chia cho và ch 36 chia 12”.ế ếđúngVí 2ụ nh “Tam giác ABC là tam giác có ba góc ng nhau và ch uệ ếtam giác có ba nh ng nhau” là nh gì? nh đúng hay sai?ạ ềGi thích.ảXét P:” Tam giác ABC là tam giác có ba góc ng nhau”ằQ:” Tam giác có ba nh ng nhau”ạ ằKhi đó đúng; đúng. Pậ Q6. Các kí hi và Kí hi (v i):ớ )(,"xPXx ho “ặ)(:xPXx ”Kí hi (t i) :ồ “)(,xPXx ho ặ)(:xPXx ”Ph nh nh X, P(x) là nh “ệ X, P(x) ”Ph nh nh X, P(x) là nh “ệ X, P(x) ”Ví dụ Các bi tính đúng/sai các nh sau? Nêu nh ph nh.ế ịa) *, 2-1 là 3ộ ủb) 2-x+1>0c) ¤, 2=3d) là nguyên tố ốe) n+2.* Trong toán c, nh líọ là nh đúng th ng có ng Pườ là gi thi t, là lu n. Ho cọ ặP(x) là đi ki có Q(x)ểQ(x) là đi ki nề có P(x)ểHo cặ đi ki có Q(x) là P(x)ểđi ki nề có P(x) là Q(x)ể- -* nh ng ngệ ươ ươ+ nh “P và ch Q” (P khi và ch khi Q) là ượ nh ngệ ươđ ngươ Kí hi Pệ +M nh Pệ đúng khi đúng và đúng và sai trong các tr ng cònườ ợl i. hay đúng hai và cùng đúng ho cùng sai)ế ặCác cách khác:ọP ng ngươ ươ QP là đi ki và có QểĐi ki và đề có P(x) là có Q(x).ểB sung:ổTrong lôgic toán, phân ngành lôgic c, ngành toán c, nh đệ hayg là nh lôgicệ là khái ni nguyên th y, không nh nghĩa.ộ ịChú ý:(m nh )ệ ề1. Trong th có nh ng nh mà tính đúng sai nó luôn th gianự ờvà đi th đúng th gian ho đi này nh ng sai th gian ho aị ịđi khác. Nh ng kì th đi nào, đi nào cũng luôn có giá tr chân lí đúngể ịho sai. ặVí dụ Sáng nay An đi c.ạ ọTr a.ờ ưH sinh ti đang đi ngh hè.ọ ỉ2. Ta th nh các lu sau đây lôgic nh ềLu bài trùngậ nh ph ho đúng, ho sai; không có nh nào khôngỗ ềđúng cũng không sai.Lu mâu thu nậ Không có nh nào đúng sai.ệ ừ3. Có nh ng nh mà ta không bi (ho ch bi t) đúng ho sai nh ng bi "ch cữ ắch c" nó nh giá tr ịVí dụ Trên sao có ng.ỏ ốChú ý:(m nh kéo theo)ệ ề1. Trong lôgic, khi xét giá tr chân lí nh ng ta không quan tâm nườ ếm quan dung hai nh a, b. Không phân bi tr ng có ph làố ườ ảnguyên nhân có hay không, mà ch quan tâm tính đúng, sai chúng. ủVí dụ "N tr quay quanh trái thì Vi Nam Châu Âu" nh đệ ềđúng. Vì đây hai nh "m tr quay quanh trái t" và "Vi Nam mở Châu Âu" sai.ở ề"N tháng 12 có 31 ngày thì năm có 13 tháng" nh sai.ệ ềChú ý:(m nh ng ngệ ươ ươ )Hai nh a, ng ng nhau hoàn toàn không có nghĩa là dung chúngệ ươ ươ ủnh nhau, mà nó ch nói lên ng chúng có cùng giá tr chân lí (cùng đúng ho cùng sai). ặVí dụ "Tháng 12 có 31 ngày khi và ch khi trái quay quanh tr i" là nh đúng.ỉ ề"12 gi tr hôm nay Tu có Hà và ch vào gi đó anh đang ởthành ph Chí Minh" là nh sai.ố ề"Hình vuông có góc tù khi và ch khi 100 là nguyên " là nh đúng.ộ ề- -Gi bài toán ng suy lu nả ậVí :ụ Tiger Cup 98 có vào vòng bán t: Vi Nam, Singapor, Tháiạ ệLan và Inđônêxia. Tr khi thi vòng bán t, ba Dung, Quang, Trung đoán nhướ ưsau:Dung: Singapor nhì, còn Thái Lan ba.Quang: Vi Nam nhì, còn Thái Lan .ệ ưTrung Singapor nh và Inđônêxia nhì.ấK qu đoán đúng và sai i. đã gi ảm y?ấGi iả Kí hi các nh :ệ ềd1 d2 là hai đoán ng.ự ụq1 q2 là hai đoán Quang.ự ủt1 t2 là hai đoán Trung.ự ủVì Dung có đoán đúng và đoán sai, nên có hai kh năng:ộ ảN G(dế1 thì G(t1 0. Suy ra G(t2 1. Đi này vô lí vì hai Singapor và ộInđônêxia gi nhì.ề ảN G(dế1 thì G(d2 1. Suy ra G(q2 và G(q1 1. Suy ra G(t2 và G(t1 1.V Singapor nh t, Vi Nam nhì, Thái Lan ba còn Inđônêxia gi .ậ ư1. vô tố ỉTrong toán c, vô tố là th không ph là nghĩa là không th bi di nố ễđ ng a/b ượ ướ là các nguyên.ốVí dụ th phân vô có chu kỳ thay i:ố ổ0.1010010001000010000010000001...S 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 7...S pi 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209ố74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679...S lôgarít nhiên 2,71828 18284 59045 23536...ố ựN nh có bi di th phân ho (s th phân uế ữh n, ví 1/2=0,5) ho vô tu hoàn (s th phân vô tu hoàn, ví :1/11=ạ ụ0.090909...) thì vô có bi bi th phân vô nh ng không tu hoàn.ạ ầCăn hai các nguyênậ ốTa có th ch ng minh ng căn hai kỳ nguyênậ nào cũng ph ho làặs nguyên ho là vô .ố ỉL nguyên kỳ Thí 2.Trong nh phân, 10ệ ị2V y, nh trên, thì, trong nh phân:ệ ịm 102 trong đó là nguyênốTr ng ườ không th ra, vì ta bi không ph là nguyên.ả ốL lu nh trên, trái có ch (trong nh phân) cu i, nh ng ph iậ ảl có cu i. gi thi là ph sai.ố ảV nguyên kỳ, cũng ch ng minh nh trên trong -phân :m 10r trong đó là nguyênốN thì 10r là nguyên.ốCòn thì, nh trên, bình ph ng trong ươ -phân ph có ch ố0 (trong -phân) cu i. Do đó trong ng th này trái có ch cu nh ng ưv ph có cu i. không th là .ể 2. chính ph ngố ươS chính ph ngố ươ hay còn là hình vuôngố là nguyên có căn là số ốnguyên, hay nói cách khác, chính ph ng là bình ph ng (lũy th 2) số ươ ươ ốnguyên khác.- -Ví dụ :4 2²; 3²; 1.000.000 1.000²S chính ph ng hi th di tích hình vuông có chi dài nh ng ươ ốnguyên kia.- -§1 NH ĐỆ Ề1.1 Xét xem các câu sau, câu nào là nh câu nào là nh ch bi n?ệ ếa) 7+x=3 b) 7+5=6 c) 4+x<3d) 32 có ph là nguyên không?ả e) +4 là vô .ố ỉ1.2. Tìm giá tr nh đúng, nh saiị ượ ềa) P(x):”3x 2+2x 1=0” b) Q(x):” 4x+3<2x 1”.1.3. Cho tam giác ABC. nh Pậ và nh nó, xét tính đúng sai,ệ ồv i:ớa) P: Góc ng 90ằ 0” Q: BC 2=AB 2+AC 2”b) P: “µµA B= Q: Tam giác ABC cân”.1.4. Phát bi ng các nh sau. Xét tính đúng/sai và nh ph nh aể ủchúnga) 2= b) :x 2+x+2≠01.5. Xét tính đúng sai nh sau và phát bi nh ph nh nóủ ủa) 13 23 2+ =- b) ()22 8- >c) ()23 12+ là tố ỉd) x=2 là nghi ph ng trình ươ2402xx-=-1.6. Tìm giá tr nh đúng, nh sai.ị ượ ềa) P(m): m< m” b) Q(m): “m< 1m c) R(m): m=7m”.1.7. Phát bi nh ph nh các nh sau và xét tính đúng sai chúngể ủa) P: 15 không chia cho 3”ếb) Q: “7 ”1.8. nh Pậ và xét tính đúng sai nó, i:ủ ớa) P: “2<3” Q: 4< 6”b) P: “10=1” Q: “100=0”.1.9. Cho th Xét nh P: là ”,ố Q: là ”ộ ỉa) Phát bi nh Pể và xét tính đúng saib) Phát bi nh nh trênể ềc) Ch ra giá tr mà nh oệ sai.1.10. Cho th Xét nh P: “ệ 2=1”, Q: x=1”a) Phát bi nh Pể b) Phát bi nh nh trên và xét tính đúng saiể ềc) Ch ra giá tr mà nh Pệ sai.1.11. Cho th Xét nh P: “ệ là nguyên”, Q: “ố x+2 là nguyên”ộ ốa) Phát bi nh Pể b) Phát bi nh Qể Pc) Xét tính đúng sai Pủ Q, P.1.12. Cho tam giác ABC. Xét nh P: “AB=AC”, Q: “Tam giác ABC cân”ệ ềa) Phát bi Pể Q, cho bi tính đúng saiếb) Phát bi nh Qể P.1.13. Cho tam giác ABC. Phát bi nh các nh sau:ể ềa) AB=BC=CA thì tam giác ABC u;ế ềb) AB>BC thì ếµµC A> ;c) ếµA =90 thì ABC là tam giác vuông.- -1.14. Dùng kí hi ho vi các nh sau:ể ềa) Có nguyên không chia cho chính nó;ộ ếb) th ng ng chính nó;ọ ằc) Có nh ngh ch nó;ộ ủd) nhiên nó.ọ ủ1.15. Phát bi ng các nh sau và xét tính đúng sai chúngể ủa) 2≤ b) 2≤0c) 2111xxx-= +- d) 2111xxx-= +-e) 2+ x+1>0 f) 2+ x+1>01.16.L nh ph nh nh sau và xét tính đúng sai nóậ ủa) x.1= b) =1c) n0, đi ki là hai và đi ng.ể ươd) nguyên ng chia cho 3, đi ki là nó chia cho 9.ề ươ ế- -1.25. Các nh sau đây đúng hay sai? Gi thích.ệ ảa) Hai tam giác ng nhau khi và ch khi chúng có di tích ng nhau.ằ ằb) Hai tam giác ng nhau khi và ch khi chúng ng ng.ằ ạc) tam giác là tam giác vuông khi và ch khi có góc(trong) ng ng hai gócộ ổcòn i.ạd) tam giác là tam giác khi và ch khi nó có hai trung tuy ng nhau và cóộ ằm góc ng 60ộ 0.BÀI THÊMẬ1. Xét đúng (sai)c nh sau :ủ ềa/ Hình thoi là hình bình hànhb/ không là nghi ph ng trình xố ươ 5x 0c/ (2 (3 d/ (311 27) (4 0)e/ (5.12 4.6) 10) f) (1< là nguyên tố ố2. Ph nh các nh sau :ủ ềa/ b/ hay 4c/ Có ABC vuông ho cânặd/ nhiên không chia cho và 3ọ ếe/ Có ít nh sinh 10A hay kém.ấ ếf/ x< hay x=3.g/ hay x>1.h/ Pt vô nghi và pt x+3 =0 có nghi mệ ệ3. Xét đúng (sai)mênh và ph nh các nh sau :ề ềa/ b/ 3x 0c/ chia cho 4ế d/ Q, 2n 0e/ f) +x chia cho 2.ế4. Dùng ng đúng (sai)đ ch ng minh:ả ứa) AÞ b) BL Úc) BÚ d)( )A CÙ B. SUY LU TOÁN CẬ Ọ5. Phát bi nh lý sau ng "đi ki "ể ướ ủa/ hai tam giác ng nhau thì chúng ng ng.ế ạb/ Hai ng th ng phân bi cùng song song ng th ng th ba thì chúng song song iườ ườ ớnhau.c/ thì hay 1ếd/ nhiên có ch cùng là thì nó chia cho 5.ế ếe/ thì ít nh trong hai ph âm.ế ả6. Phát bi nh lý sau ng "đi ki n"ể ướ ầa/ Hình ch nh có hai ng chéo ng nhau.ữ ườ ằb/ hai tam giác ng nhau thì nó có các góc ng ng ng nhau.ế ươ ằc/ nhiên chia cho thì nó chia cho 3.ế ếd/ thì aế 3.e/ nế là ch thì là ch n.ố ẵ- -7.Dùng ph ng pháp ph ch ng, CMR :ươ ứa/ nế là ch thì là ch n.ố ẵb/ nế là ch thì là ch n.ố ẵc/ xế thì và 0d/ hay ế21 thì 2y 2xy 0d/ 21 và 21 thì 2xy 21e/ x.y chia cho thì hay chia cho 2.ế ếf) dế1 // d2 và d1 // d3 thì d2 // d3 .8. Ch ng minh nguyên ng n, ta có:ứ ươa) (2n 1) b) (2n) n(n +1)c) 2)1n(n a) 1.2 2.3 3.4 n.(n 1) 3)2n)(1n(nb) 1nn)1n.(n1.........4.313.212.11c) 1n2n)1n2).(1n2(1.........7.515.313.11d) 6)1n2)(1n(ne) 4)1n(n22f) .+ 2(2 1)g) 23( )h) +2n chia cho ếi) +11n chia cho ếj) +5n chia cho 6ếk) 2n 63 72ếl) 2n chia cho 7ếm) 2n chia cho 11ến) 2n chia cho 7ếo) 15.n chia cho 9ế§1 NH ĐỆ Ề1.3. a) Q: góc ng 90ế thì BC 2=AB 2+AC 2” đúng P: BCế 2=AB 2+AC thì góc ng 90ằ đúngb) Q: “µµA B= thì tam giác ABC cân” đúng P:” “N tam giác ABC cân thì ếµµA B= sai (vì có th ểµµA C=1.4. a) 2= 1; Có th mà bình ph ng nó ng ươ 1” sai 2≠ 1; th c, bình ph ng nó khác ươ 1”b) :x 2+x+2≠0; th có xớ 2+x+2≠0” đúng :x 2+x+2=01.5. a) Đúng. “13 23 2+ ¹- ”b) Sai. ()22 8- £- -c) Đúng vì ()23 12+ =27 là ỉP “()23 12+ là vô ”ố ỉd) Sai. :” x=2 khônglà nghi ph ng trình ươ2402xx-=- ”1.8. nh Pậ và xét tính đúng sai nó, i:ủ ớa) 2<3 thì 4< Saib) 10=1 thì 100=0 Đúng1.9. a) uếx là thì là Đúngb) là thì ỉx là tố ỉc) Khi x=2 nh oệ sai.1.10. b) nh đúngệ ảc) x= thì sai.1.11. a) đúngb) đúng1.12. a) AB=AC thì tam giác ABC cân đúngb) tam giác ABC cân thì AB=AC khi AB=BC≠AC mđ sai1.13. a) tam giác ABC thì AB=BC=CA hai đúngảb) AB>BC thì ếµµC A> đúng và mđ đúngảc) ếµA =90 thì ABC là tam giác vuông. đúng và mđ sai (vuông ho C)ả ặ1.14. a) không chia cho nế b) x+0=0c) ¤: x< 1x d) n> n1.15. Phát bi ng các nh sau và xét tính đúng sai chúngể ủa) Bình ph ng th nh ho ng 1ươ saib) Có th mà bình ph ng nó nh ho ng 0ộ ươ đúngc) th sao choớ ự2111xxx-= +- Said) Có th c, sao cho ự2111xxx-= +- Đúnge) th x, sao cho 2+ x+1>0 đúngf) Có th x, sao cho 2+ x+1>0 đúng1.16. a) x.1≠ saib) ≠1 đúngc) n≥n đúng1.17. a) Có ít nh tấ hình vuông không ph iả là hình thoi” saib) “M tam giác cân là tam giác u”ọ sai1.18. Xét xem các nh sau đây đúng hay sai và nh ph nh nh :ệ ềa) ¤, 4x 2-1= sai mđ ph ¤, 4x 2-1 ”b) 2+1 chia cho 4ế Sai vì là nhiên ch =2k (kế N)n 2+1 4k 2+1 không chia cho 4ếN là nhiên le 2k+1 (kế N)n 2+1 4(k 2+k)+2 không chia cho 4ếMđ ph nh 2+1 không chia cho 4ế ”c) (x-1) x-1. Sai khi x=0mđ ph nh “ủ ,(x-1) =x-1”1.19 a) đúng ví x=1/10b) ai vì khi x<3 x|<3 sai khi x= 8S “ử x|<3 x<3”c) đúng (gi thích)ảd) sai “ử ¤, 2≠2”1.20. ng 1.19ươ ự1.21 Phát bi các nh lý sau, ng khái ni "ể đi ki đề ":a) Trong ph ng, hai ng th ng phân bi cùng vuông góc ng th ng th ba ườ ườ là đi ki nề ệđ đủ hai ng th ng song song nhau.ườ ấ- 10