Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Gửi bởi: Hai Yen vào ngày 2019-06-24 17:08:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 273 | Lượt Download: 0 | File size: 0.014229 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 14:
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
I. Bản chất dòng điện trong chất điện phân
 Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có h ướng c ủa các
ion (âm, dương) trong điện trường.
 Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại.

II. Các định luật Fa-ra-đây
 Định luật Fa-ra-đây thứ nhất
Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân t ỉ lệ
thuận với điện lượng chạy qua bình đó.
m=kq

k gọi là đương lượng hoá học của chất được giải phóng ở điện cực.
q là điện lượng chạy qua bình.
 Định luật Fa-ra-đây thứ hai
Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam
1

của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ F , trong đó F gọi là số Fa-ra-đây.
k=

1 A
F n

Trong thí nghiệm nếu I là (A), thời gian là giây (s) thì F = 96500 C/mol.
 Kết hợp hai định luật Fa-ra-đây, ta được công thức Fa-ra-đây
m=

AIt
Fn

m là chất được giải phóng ở điện cực, tính bằng gam.
A là khối lượng mol của chất giải phóng ở điện cực.
n là hóa trị của chất giải phóng ở điện cực.

III. Các dạng bài tập
Dạng 1: tính lượng chất thoát ra ở điện cực

A
n

m=

AIt
Fn

Dạng 2: bài toán dương cực tan
- Kết hợp công thức của định luật Fa-ra-đây.
- Dùng công thức định luật Ôm trong mạch
Trong hiện tượng dương cực tan, lượng chất thoát ra ở cực dương bằng
lượng chất bám vào cực âm.