Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 131 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(y\in\mathbb{Z}\). So sánh \(100.y\) với \(0\)

(Chú ý : Xét mọi trường hợp của \(y\in\mathbb{Z}\))

\(y\in\mathbb{Z}\)\(y\in\mathbb{Z}\)

Hướng dẫn giải

\(y\in Z\)

=> \(\left[{}\begin{matrix}y>0\\y< 0\\y=0\end{matrix}\right.\)

=> \(\left[{}\begin{matrix}100.y>0\\100.y< 0\\100.y=0\end{matrix}\right.\)

Các câu hỏi cùng bài học