Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 130 (Sách giáo khoa trang 55)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đố :

Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng \(\dfrac{1}{3}\) ?

Hướng dẫn giải

Một nửa số đó bằng thì số đó bằng .

Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằng thì cả số đó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng .Các câu hỏi cùng bài học