Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để tìm giá trị gần đúng a của \(\sqrt[3]{12}\) (kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). Ước lượng sai số tuyệt đối của a ?

Hướng dẫn giải

-Kết quả đã làm tròn: 3√12 ≈ 2,289
-Ước lượng sai số tuyệt đối: |2,289 – 2,289| < 0,001

Các câu hỏi cùng bài học