Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13 (SGK trang 107)

Lý thuyết

Câu hỏi

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn :                  

                                  \(\left\{{}\begin{matrix}3x+y\ge9\\x\ge y-3\\2y\ge8-x\\y\le6\end{matrix}\right.\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 13 trang 107 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường thẳng

Δ : 3x + y = 9

Δ1 : x - y + 3 = 0

Δ2 : x + 2y = 8

Δ3 : y = 6

Các câu hỏi cùng bài học