Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13 (Sgk tập 1 - trang 119)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình 125:

Trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD và HK // AB

Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK và EGDH có cùng diện tích ?

Hướng dẫn giải

Xem hình 125 ta thấy:

SABC = SADC

SAFE = SAHE

SEKC = SEGC

Suy ra: SABC – SAFE – SEKC = SADC – SAHE - SEGC

hay SEFBK = SEGDHCác câu hỏi cùng bài học