Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13. Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (3)

3de508e7e16b9db74a00055784c29eab
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-17 14:55:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hãy đc kĩ và so sánh hai văn sau:ọ 1ề Sau nhi năm ng xa quê gi em có tr Hãy ềk nh ng đi quê em.ể 2ề Hãy ng ng và nh ng đi quê em sau ưở ượ ủm năm a.ườ ữGi ng nhau: Đu đi quê em.ề ủ=> Truy ng ng là nh ng truy do ng nghĩ ra ng trí ưở ượ ườ ằt ng ng mình, không có trong sách hay trong th ưở ượ ếnh ng có nghĩa nào đó.ư ộKhác nhau: thu ki chuy đi th ngề ườ thu ki chuy ng ng.ề ưở ượ Ti t:58 LUY CHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢ I. bài:ề chuy năm sau ườem thăm mái tr ng mà ườhi nay em đang c. Hãy ọt ng ng nh ng đi thay có ưở ượ ổth ra.ể Ti t:58 LUY CHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢI. bài:ềII. Tìm hi bài:ể 1. Th lo i: chuy ng ngể ưở ượ Em hãy cho bi th ai mà bài ềyêu là gì? bài yêu các em ộdung gì? Khi chuy ng ng ưở ượ ềchuy thăm tr ng cũ sau ườm năm xa cách em làm ườ ổb nh ng gì?ậ Em có đi gì khi ểchuy ng ng không?ệ ưở ượ 2. dung: chuy thăm tr ng cũ ườsau năm a.ườ ữ­ thay đi con ng i, nh t…ự ườ ậ­ xúc, tâm tr ng em:ả ủ*/ ý:ư không đc ng ng ượ ưở ượvi vông, lung tung mà ph ựvào th .ơ Khi chia tay Tr khi thăm tr ngướ ườ Trong khi thăm tr ngề ườ chuy năm sau em ườ ềthăm mái tr ng mà hi nay ườ ệem đang c. Hãy ng ng ưở ượnh ng đi thay có th ra.ữ Thông th ng mu tìm hi ườ ộđ bài làm văn thì em tìm hi ểnh ng gì? Ti t:58 LUY CHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢI. bài:ềII. Tìm hi bài:ể ềIII. dàn bài:ậ1. bài: Th gian thăm tr ng.ờ ườ Lý do thăm tr ng: ườ 2. Thân bài­ Tr khi thăm tr ng:ướ ườ Thay đi: khuôn viên tr ng, p, ườ ớth cô, bè…ầ ạ+ Nh ng ni hoc trò.ữ này, theo em ph bài ởc nêu nh ng gì?ầ Tâm tr ng em tr khi ướ ềthăm tr ng nh th nào?ườ Nh ng gì có th thay đi tr ng em ườtrong năm ?ườ Tr tr ng em đã đc ng ườ ượ ạv nh ng ni nào?ớ Tâm tr ng em khi tr ạtr ng cũ nh th nào?ườ Ph bài nêu nh ng ộdung gì? Dàn bài bài văn nói chung ủth ng có nh ng ph nào?ườ 3. bài:ế ng thăm tr ng y. ượ ườ Công vi em khi thăm tr ng. ườ+ Tâm tr ng: p, háo c…ạ ứ+ Nh ng đnh thânữ ả­ Khi tr ng:ở ườ+ đón ti p: ân n, ng hâuự +Tâm tr ng khi đc tr lai tr ng cũ: vui, bu n… ượ ườ Chu chia tay: luy n, nẩ căn vào th gian chuy thăm ềtr ng thì theo em trong ph thân bài có th chia làm ườ ểnh ng móc th gian nào? Em có nh ng đnh gì khi thăm ềtr ng?ườ Khi chu xa tr ng, chia tay bè, ườ ạth cô em th nh th nào?ầ Em ng ng đón ti ưở ượ ủth cô, sinh nh th nào?ầ Ti t:58 LUY CHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢI. bài:ềII. Tìm hi bài:ể ềIII. dàn bài:ậ1. bài: Th gian thăm tr ng.ờ ườ Lý do thăm tr ng: ườ 2. Thân bài­ Tr khi thăm tr ng:ướ ườ Thay đi: khuôn viên tr ng, p, ườ ớth cô, bè…ầ ạ+ Nh ng ni hoc trò.ữ 3. bài:ế ng thăm tr ng y. ượ ườ Công vi em khi thăm tr ng. ườ+ Tâm tr ng: p, háo c…ạ ứ+ Nh ng đnh thânữ ả­ Khi tr ng:ở ườ+ đón ti p: ân n, ng hâuự +Tâm tr ng khi đc tr lai tr ng cũ: vui, bu n… ượ ườ Chu chia tay: luy n, nẩ IV. Luy vi đo văn chuy ng ngệ ưở ượ Yêu u: vào dàn bài, hãyự vi đo văn bài, bài và ếm đo văn ph thân bàiộ bài: ởTh gian th tho nh thoi đa. đó mà ớmình đã ph xa tr ng năm nh Ph i! ườ ườ ồGi đây mình có còn là trò ngây th bé ng ỏngày nào đâu. Mình đã th tr thành đng ồnghi th Nam giáo viên âm nh và cũng là ạng ch nhi mình trong su nh ng năm ườ ấhai mà. Ra tr ng ph nh công tác vùng ườ ộquê heo hút mi nên không có đi ki tr ướ ởl thăm tr ng. Bu thât! hôm qua, mình ườ ớb ng nh đc gi tham ni ba ượ ươnăm thành tr ng, lòng mình sung ng và nh ườ ướ ạphúc vô cùng. công vi c, gác chuy ệriêng chi hành lý nh đng qu áo, ầmình lên đng thăm tr ng cũ.ườ ườ Thân bài: Ng trên khán đài nhìn các em sinh đng ồdi chào ng ngày ba năm thành ươ ậtr ng lòng mình trào dâng bao ni xúc đng. ườ ườnăm còn gì, đó không ph là kho ng th gian quá ờdài nh ng cũng không là quá ng có th gi ạv nguyên nh ng gì ngày hôm qua. Th gian ờv ng trôi đi theo dòng đi xô ảth Nam­ ng ườ “ôm đàn các em th ”ạ năm ườtr gi đây lên cùng cây đàn ngày y, ch có ướ ỉđi nó đã ph lên th gian. y, ậti ng đàn tr ng, réo lòng ng i. Mái tóc ườth đã nhi c. Th cũng đi ấnhi u.ề bàiếChia tay th cô, bè và mái tr ng ườ ếyêu tr mi c, lòng mình th ướ ốxang, luy vô cùng. Cu ng đã đem đn cho ếmình th nhi xúc. ph cu ộs ng xô vì sinh nh ng trong sâu ưth đáy lòng mình luôn có mi kí ềtr ng a. khi nghe âm vang đâu đó khúc hát ườ “em yêu phút giây này, th em tóc nh thêm, thêm vì ạb ph n, cho em bài hay…”ụ lòng mình trào dâng ạm nh khôn nguôi.ộ ng nhà:ướ khái ni truy ng ng, nh ng khi ưở ượ ểchuy ng ng.ệ ưở ượ*/ (a)ợ t: ượ chi bàn ếh cọ­ Cô ch bài và ng thi đi trên chi bàn c.ủ ọ­ Trong gi cô ch đã đc trò chuy chi bàn ượ ủmình.+Lúc đu cô ch ng chi lau ch ngăn ận pắ+ Sau th gian, cô ch không còn quan tâm aộ Không sinh ­> làm hôi hám, th uệ ỉ­ Sau cu trò chuy n, cô ch th và không làm ớđau bu a.ồ Da rách nh ng đng ngang khi cô ch ườ ứgi n.ậ đc ­> làm khó th iể ỏ­ Cô ch đã nghe chi bàn chuy đi mình:ủ rèn luy thêm kĩ năng tìm hi đ, tìm và dàn bài cho ậbài văn chuy ng ng.ể ưở ượ Tìm và dàn bài cho các a, b, (SGK­trang 140)ậ