Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13. Làng

ee732f4328ff070ff8f90a66a083b8d4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-01 14:37:43 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG VĂN TI 62 ẾNG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _1. Tác gi :ả Kim Lân­ Tên th là Nguy Văn Tài ễ(1920 2007) NG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _1. Tác gi :ả Kim Lân­ Tác ph tiêu bi u: ể+ Nên nên ch ng; ồ+ Con chó xí; ấ+ nh t; ặ+ Làng. NG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _NG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _2. Tác ph m:ẩa) Hoàn nh ra điả Kim Lân i: “ể gia đình tôi cũng đi tán. Trên khu i, có ớtin đn làng tôi là làng Vi gian. ng đu nhìn nh ng ng dân ườ ườlàng con ch gi u, khinh th ng. Tôi yêu ngôi làng tôi và ườ ủkhông tin làng tôi có th đi theo gi Pháp. Tôi vi truy ng “Làng” ắnh th kh ng đnh ni tin mình và minh oan cho làng tôi”...ư ủNG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _*) Tóm t:ắ Ông Hai là ng làng Ch u. Trong kháng chi ch ng Pháp, ông ph đa gia ườ ưđình đi lúc nào ông cũng nh làng và luôn dõi theo tin cách ứm ng. Khi nghe tin đn làng Ch theo gi c, ông vô cùng đau kh th ấx nh nhã. Ông không đi đâu, không ai, ch nghe đn làng ông theo ềgi c. lòng bu kh đó càng tăng lên khi có tin ng ta không cho nh ng ng ườ ườlàng ông nh vì là làng Vi gian. Ông không bi bày ai, không dám đi ra ớngoài. Th là ông đành nói chuy th ng út cho bu n, cho nh nh ng ữđau kh tinh th n. Khi nh tin chính, ông vui, ng lên. Ông ươ ẳchia quà cho các con và báo tin cho ng ng nhà ông Tây đt, làng ườ ốông không ph là làng Vi gian. Ông thêm yêu và hào làng mình.ả Ông Hai là ng làng Ch u. Trong kháng chi ch ng Pháp, ông ph đa gia ườ ưđình đi lúc nào ông cũng nh làng và luôn dõi theo tin cách ứm ng. Khi nghe tin đn làng Ch theo gi c, ông vô cùng đau kh th ấx nh nhã. Ông không đi đâu, không ai, ch nghe đn làng ông theo ềgi c. lòng bu kh đó càng tăng lên khi có tin ng ta không cho nh ng ng ườ ườlàng ông nh vì là làng Vi gian. Ông không bi bày ai, không dám đi ra ớngoài. Th là ông đành nói chuy th ng út cho bu n, cho nh nh ng ữđau kh tinh th n. Khi nh tin chính, ông vui, ng lên. Ông ươ ẳchia quà cho các con và báo tin cho ng ng nhà ông Tây đt, làng ườ ốông không ph là làng Vi gian. Ông thêm yêu và hào làng mình.ả ủNG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _c. c:ố ụLÀNG Ph 1:ầ đu vui quá”: Cu ng ông ủHai Ph 2:ầ Ti đôi ph n”: Tâm tr ng ông ủHai khi nghe tin làng Ch theo gi c.ợ ặPh 3:ầ Còn i: Tâm tr ng ông Hai khi nghe ủtin chính làng mình.ả ềNG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân _II) Tìm hi chi ti t:ể ếa. Khái ni mệ Tình hu ng truy là hoàn nh có xu hi trong ệtác ph m. Trong hoàn nh đó, nhân có hành đng rõ nét nh t, ấđi hình nh tính mình. Nh đó, tính cách nhân th hi rõ, ệch tác ph tr n.ủ Nh y, tình hu ng truy đây là ph đa nhân vào nh ng th thách ửđ rõ ph ch đng th ra ch tính cho câu chuy phát tri n.ể ể1) Tình hu ng truy n:ố ệ... Ông Hai hì đt ngoài su sáng đn gi ông tính tr ng ồthêm vài trăm ăn vào nh ng tháng đói sang năm. Có mình ông ph làm hai vai ốông nh Ông trên gi ng tay lên trán nghĩ ng Ông nghĩ cái ườ ềlàng ông, nghĩ đn nh ng ngày cùng làm vi anh em. sao mà vui th ếÔng th mình nh tr ra. Cũng hát ng, bông phèng, cũng đào, cũng cu mê man su ngày. ốTrong lòng ông th háo lên. Ông mu làng, mu đc cùng anh em ượđào đng đp hào, khuân đá... Không bi cái chòi gác đu làng đã ng xong ch a? ườ ưNh ng đng bí ch là còn kh m. Chao ôi! Ông lão nh làng, nh cái làng quá.ữ ườ ướ ớ.... Ông Hai đi nghênh ngang gi đng ng, cái đu cung cúc lao phía tr c. Hai tay ườ ướvung y, nh nh m. ai quen ông lão cũng níu i, i:ẩ ườ ườ­ ng th này là chúng nó!ắ Có ng ng i: “Chúng nó nào?” thì ông lão i, gi tay tr phía ti ng ườ ườ ếsúng:­ Tây ch còn chúng nó nào a. Ng trong trí gi ng ng tù.”...ấ NG VĂN TI 62 LÀNG Kim Lân _... Cũng nh hôm vi đu tiên là ông vào phòng thông tin nghe đc báo. Ông đng ứv xem tranh nh ch ng khác đc nghe m.ờ ườ .. Hôm nay may quá, đc anh dân quân đc to, dõng c, rành ng ti ng ượ ếm t. ch ng anh ta cũng c, đánh đc ch nào anh ta đc luôn ch y. Ông ượ ấlão nghe ch ng sót câu nào. Bao nhiêu là tin hay. ... “ẳ Đy, kêu chúng nó tr con mãi ẻđi, li đã ng chúng nó ch a?” ... “Khi th t, tinh nh ng tài gi .” ... “C th ườ ếch này gi tí, ch kia gi tí, súng ng cũng y, hôm nay dăm kh u, ngày mai ẩdăm kh u, tích ti thành đi, làm gì mà th ng Tây không m”.ẩ ướ Ru gan ông lão ộc múa vui lên, vui quá!ứ NG VĂN TI 62 ẾLÀNG Kim Lân