Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (1)

c66fc959b1afe5ed57355fc6fb43c3b4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-01 14:36:48 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 325 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA MI NGỂ Trong văn ng đc( ng nghe) ph ườ ườ ảsuy nghĩ nào đó, ng vi (ng và ườ ườ ểnhân ph làm gì?ậ Trong văn ng đc( ng nghe) ườ ườph suy nghĩ nào đó, ng vi ườ ế(ng và nhân có khi ngh lu ng cách ườ ằnêu lên các ki n, nh xét, cùng nh ng lí và ẫch ng. dung đó th ng đc di đt ng ườ ượ ằhình th lu n, làm cho câu chuy thêm ph ầtri lí.ế Đáp án Ti 64 ĐI THO ĐC THO VÀ ĐC THO ỘTÂM TRONG VĂN SẢ Tìm hi đi tho đc ộtho và đc tho tâm trong văn ộb .ả Đc đo trích sau :ọ ạCó ng :ườ Sao làng Ch tinh th mà th mà bây gi đn ra th !Ấ Ông Hai tr ti c, đng đy, chèm ch mi ng, ướ ườnh ti ng, vai nói to ươ Hà ng nào Ông lão đng ng ra ch khác, đi th ng. Ti ng ếc nói xôn xao đám ng lên dõi ườ ườ ẫtheo. Ông nghe rõ cái gi ng chua lanh nh ng đàn bà ườcho con bú Cha tiên nhà chúng nó Đói kh ăn ăn tr ắđc ng ta còn th ng. Cái gi ng Vi gian bán thì ượ ườ ươ ước cho đa nhát .ứ Ông Hai cúi xu ng mà đi. Ông thoáng nghĩ đn ếm ch nhà .ụ đn nhà ông Hai ra gi ng, đa tr th ườ ấb hôm nay có khác, len lét đa nhau ra đu nhà ch ậch nhau .ơ Nhìn lũ con, thân, ông lão giàn ra Chúng ướ ứnó cũng là tr con làng Vi gian đy Chúng nó cũng ịng ta rúng Kh n, ng tu đu ườ ầÔng lão ch hai tay mà rít lên :ắ Chúng bay ăn mi ng hay mi ng gì vào mà đi làm ồcái gi ng Vi gian bán nh nhã th này .ố ướ Kim Lân Làng Ti 64 ĐI THO ĐC THO VÀ ĐC THO ỘTÂM TRONG VĂN SẢ I/ Tìm hi đi tho i, đc ộtho và đc tho tâm trong văn ộb .ả ự­ Trong câu trên, ai nói ai? Tham gia câu ớchuy có ít nh ấng i?ườ nh ng ng ườt nói nhau.Tham ớgia câu chuy có ít nh ấng i.ườ hi nào cho bi đó là ộcu trao đi qua i?ộ ạD hi có ng qua iấ ượ ườ ạL 1ượ Sao làng ch ầtinh th mà?...ầ ơL 2:ượ th mà bây gi ổđn ra th đy!ố ấ+ Có ch đu dòng iạ ượ Có ng ườ (1) Sao làng Ch ầtinh th mà ?. (2) th mà bây gi ổđn ra th đy! (3) Ti 64: ĐI THO ĐC THO VÀ ĐC THO ỘTÂM TRONG VĂN SẢ I/ Tìm hi đi tho đc ộtho và đc tho tâm trong văn ộb .ả y, th nào ếlà đi tho ạ1/ Đi tho iố là hình th đi ốđáp, trò chuy gi ho nhi ềng i. Trong văn đi ườ ốtho đc th hi ng các ượ ằg ch đu dòng đu trao và ờl đáp(m là ượ ầg ch đu dòng). Đi ki cu đi tho di ra là gì?ề ễ+ Ph có hoàn nh giao ti p.ả ế+ Ph có hi di ng tham gia giao ti pả ườ ng tr lên)ườ ở+ Gi ng ph có nhu trao đi thông tin.ữ ườ