Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13. Chỉ từ (2)

0424150d7aa929e01413cff1d4ea53c4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-17 14:58:01 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1H sinh Võ Lê Tri ẫ2S là gì ?ố ừS là nh ng ch ng và th số ượ ựv t.ậLàm bài 1/sgk/129 ậ3Ti ế57.4CDT Ngày a, có ông vua nọ sai ộviên quan đi dò la kh tìm ướng tài gi i. Viên quan ườ yấ đã đi nhi i, đn đâu quan cũng ra ếnh ng câu oái oăm ọng i. Đã nhi công tìm ki ườ ếnh ng viên quan ch tìm th ấng nào th c. ườ hôm, viên quan đi qua cánh ộđng làng kia th hai cha con nhà ấnọ đang cày ru ng. Em bé thông minh )I. Ch là gì?ỉ ừ1. Ví dụ Ti 57. CH ỈTỪCác in trong ỏnh ng câu trên ổsung nghĩa cho nh ng nào?ữ CDTCDT CDTNh ng đc ượb sung nghĩa ổthu lo gì?ộ ạ5I. Ch là gì?ỉ ừ1. Ví dụ Ti 57. CH ỈTỪ- ông vua ông vua nọ­ viên quan viên quan yấ­ làng làng kia­ nhà nhà nọCác danh và ừc danh ừbên có gì gi ng ốvà khác nhau? Gi ng nhauố Khác nhauCác danh từCác ụdanh từ Không xác đnh ịv trí tị ậXác đnh trí ịc tủ ậĐu là tên ềg ủt ng lo ựv tậ Nh ng in làm ỏcho các đc ượxác đnh n, th ểh n.ơCh tỉ ừCác ụtừ Gi ng nhauố Khác nhauviên quan yấ nhà nọh yấ đêm nọ Tr vào ỏv t, xác ậđnh trí ịc ựv Xác đnh trí ựv trong không gian.ậXác đnh trí ủs trong th ờgian.Các yấ nọ trong các ụdanh bên có ừgì gi ng và ốkhác nhau?6I. Ch là gì?ỉ ừ1. Ví dụ Ti 57. CH ỈTỪ- ông vua ông vua nọ­ viên quan viên quan yấ­ làng làng kia­ nhà nhà nọGi ng nhauố Khác nhauCác danh từCác ụdanh từ Không xác đnh ịv trí tị ậXác đnh trí ịc tủ ậĐu là tên ềg ủt ng lo ựv tậ Ch tỉ ừCác ụtừ Gi ng nhauố Khác nhauviên quan yấ nhà nọh yấ đêm nọ Tr vào ỏv t, xác ậđnh trí ịc ựv Xác đnh trí ựv trong không gian.ậXác đnh trí ủs trong th ờgian.V y, th nào là ếch ?ỉ ừ2. Ghi nhớ SGK 137 Nh ng in làm ỏcho các đc ượxác đnh n, th ểh n.ơ7I. Ch là gì?ỉ ừ1. Ví dụ Ti 57. CH ỈTỪV y, th nào là ếch ?ỉ ừ2. Ghi nhớ SGK 137Ch là nh ng dùng tr vào ỏs t, nh xác đnh trí ựv trong không gian ho th gian.ậ ờ8Chú mèo con này xinh. ấXem hình nh, đt câu có ng ch ỉt và cho bi nghĩa ch đó.ừ ừ=> này xác đnh trí trong không gianị ậ9Xem hình nh, đt câu có ng ch ỉt và cho bi nghĩa chúng.ừ ủHôm kia tr ấto.=> kia xác đnh trí trong th gianị ờ10I. Ch là gì?ỉ ừ1. Ví dụ Ti 57. CH ỈTỪ2. Ghi nhớ SGK 137II. Ho đng ộc ch trong ỉcâu 1. Đc các ví sau và xác đnh ch ứv ch trong câuụ ông vua nọ viên quan yấ­ làng yấ Làm ph ng ữtrong danh tụ 2. Tìm ch và xác đnh ch ủchúng trong nh ng câu sauữ a. Cu ch ng ỹc nhân dân ta dù ph kinh qua ướ ảgian kh hi sinh nhi a, song nh ấđnh th ng hoàn toàn.ị Đó là đi ch ch n.ộ b. đy, ta chăm ngh tr ng tr t, ướ ọchăn nuôi và có ngày làm bánh ếch ng, bánh giày.ư Đólàm ch ngủ ữđấylàm tr ng ngạ ữ1. nó, yấ làm ph ng ữtrong danh .ụ ừ2. a. đó làm ch ng .ủ ữb. đyấ làm tr ng ạng .ữV y, trong câu, ậch có nh ng ữch nào?ứ