Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 13.6 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).

a) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?

b) Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bay hơi).

Hướng dẫn giải

a) Tạo ra chất rắn không tan.

b) Canxi hiđroxit + Khí cacbon đioxit ­---- > Canxi cacbonat + Nước.

Các câu hỏi cùng bài học