Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 127 (Sách giáo khoa trang 54)

Lý thuyết

Câu hỏi

Biết rằng \(13,32.7=93,24\) và \(93,24:3=31,08\). Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số biết \(\dfrac{3}{7}\) của nó bằng \(13,32\)

b) Tìm một số biết \(\dfrac{7}{3}\) của nó bằng \(31,08\)

Hướng dẫn giải

a) 31,08 ;

b) 13,32.

Các câu hỏi cùng bài học