Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 126 (Sách giáo khoa trang 54)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm một số biết :

a) \(\dfrac{2}{3}\) của nó bằng \(7,2\)

b) \(1\dfrac{3}{7}\) của nó bằng \(-5\)

Hướng dẫn giải

a) Số cần tìm là:

\(7,2:\dfrac{2}{3}=\dfrac{54}{5}\)

b) Số cần tìm là:

\(\left(-5\right):1\dfrac{3}{7}=\left(-5\right):\dfrac{10}{7}=-\dfrac{7}{2}\)

Các câu hỏi cùng bài học