Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12 (SGK trang 71)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp :

a. Chu vi là \(94,4m\) và diện tích là \(494,55m^2\)

b. Hiệu của hai cạnh là \(12,1m\) và diện tích là \(1089m^2\)

Hướng dẫn giải

a) Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b.

Nửa chu vi hình chữ nhật là : \(\dfrac{94,4}{2}=47,2\left(m\right)\)

Ta có hệ pt : \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=47,2\\a\cdot b=494,55\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=47,2-b\\\left(47,2-b\right)\cdot b=494,55\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}a=47,2-b\\47,2b-b^2=494,55\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=47,2-15,7=31,5\\b=15,7\left(giải-HPT-bậc-2\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy chiều dài là 31,5 mét, chiều rộng 15,7 mét.

b) Vẫn gọi chiều dài là a, chiều rộng là b.

Có hpt : \(\left\{{}\begin{matrix}a-b=12,1\\a\cdot b=1089\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=12,1+b\\\left(12,1+b\right)\cdot b=1089\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=12,1+b\\12,1b+b^2=1089\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=12,1+27,5=39,6\\b=27,5\left(Giải-HPT-Bậc-2\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy chiều dài là 39,6 mét, chiều rộng là 27,5 mét.

Các câu hỏi cùng bài học