Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12 (SGK trang 15)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a)  \(\left\{{}\begin{matrix}x-y=3\\3x-4y=2\end{matrix}\right.;\)        b)  \(\left\{{}\begin{matrix}7x-3y=5\\4x+y=2\end{matrix}\right.;\)      c) \(\left\{{}\begin{matrix}x+3y=-2\\5x-4y=11\end{matrix}\right..\)

Hướng dẫn giải

Từ x - y = 3 => x = 3 + y.

Thay x = 3 + y vào phương trình 3x - 4y = 2.

Ta được 3(3 + y) - 4y = 2 ⇔ 9 + 3y - 4y = 2.

⇔ -y = -7 ⇔ y = 7

Thay y = 7 vào x = 3 + y ta được x = 3 + 7 = 10.

Vậy hệ phương trình có nghiệm (10; 7).

b) Từ 4x + y = 2 => y = 2 - 4x.

Thay y = 2 - 4x vào phương trình 7x - 3y = 5.

Ta được 7x - 3(2 - 4x) = 5 ⇔ 7x - 6 + 12x = 5.

⇔ 19x = 11 ⇔ x =

Thay x = vào y = 2 - 4x ta được y = 2 - 4 . = 2 - = -

Hệ phương trình có nghiệm (; -)

c) Từ x + 3y = -2 => x = -2 - 3y.

Thay vào 5x - 4y = 11 ta được 5(-2 - 3y) - 4y = 11

⇔ -10 - 15y - 4y = 11

⇔ -19y = 21 ⇔ y = -

Nên x = -2 -3(-) = -2 + =

Vậy hệ phương trình có nghiệm (; -).

Các câu hỏi cùng bài học