Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12 (SGK tập 1 trang 86)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong hai câu sau, câu  nào đúng  ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Hướng dẫn giải

Trong hai câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

=> Đúng.

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

=> Sai (đường thẳng a cắt đường thẳng b nhưng chúng không vuông góc với nhau).

a b

Các câu hỏi cùng bài học