Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12 (Sgk tập 1 - trang 76)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^0\):

          \(\sin60^0;\cos75^0;\sin52^030';cotg82^0;tg80^0\)

Hướng dẫn giải

Vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ta có:

\(sin60^0=cos\left(90^0-60^0\right)=cos30^0\)

\(cos75^0=sin15^0;sin52^030'=cos37^030'\)

\(cotg82^0=tg8^0;tg80^0=cotg10^0\)Các câu hỏi cùng bài học