Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12 (SBT trang 34)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hàm số \(y=\left|-x-3\right|+\left|2x+1\right|+\left|x+1\right|\)

Xét xem điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị của nó ?

a) \(A\left(-1;3\right)\)

b) \(B\left(0;6\right)\)

c) \(C\left(5;-2\right)\)

d) \(D\left(1;10\right)\)

Hướng dẫn giải

Để xét xem một điểm với tọa độ cho trước thuộc đồ thị của hàm số \(y=f\left(x\right)\) hay không ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hoành độ của điểm đã cho. Nếu giá trị của hàm số tại đó bằng tung độ của điểm đang xét thì điểm đó thuộc đồ thị, còn nếu ngược lại thì điểm đang xét không thuộc đồ thị

a) Với điểm \(A\left(-1;3\right)\). Ta có :

\(\left|-\left(-1\right)-3\right|+\left|2.\left(-1\right)+1\right|+\left|-1+1\right|=2+1+0=3\)

bằng tung độ của điểm A, do đó điểm A thuộc đồ thị

b) Điểm B không thuộc đồ thị

c) Điểm C không thuộc đồ thị

d) Điểm D không thuộc đồ thị

Các câu hỏi cùng bài học