Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12. Phương pháp thuyết minh

1fa02009260916447a855ec853abad71
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-25 09:09:14 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS SU NGÔƯỜ ỐGIÁO VIÊN: Bí tậL 8A1ớ 8KI TRA MI NGỂ ỆCâu 1: Th nào là văn thuy minh ếNêu đc đi m?ặ ể* Đáp án:­ Văn thuy minh là văn cung ki th ứv các lĩnh trong đi ng xã ng ph ng ươth trình bày, gi thi u, gi thích,…ứ ả­ Đc đi văn thuy minh:ặ ế+ Trình bày đc đi tiêu bi t, hi ệt ng.ượ+ Ph ng th c: Trình bày, gi thi u, gi thích.ươ ả+ Ngôn ng Rõ ràng, chính xác, ch ch và n.ữ Đáp án: Nh ng văn thuy minh đã c:ữ ọ­ Long Biên ch ng nhân ch .ầ ử­ Thông tin ngày trái đt năm 2000.ề ấ­ Ôn ch thu lá.ị ố­ Ph ng pháp thuy minh: Nêu đnh nghĩa, gi ươ ảthích, phân tích phân lo i, so sánh …ạCâu 2: Hãy tên vài văn thuy minh ếmà em bi t? Nh ng ph ng pháp thuy minh ươ ếnào đc ng trong văn n“Ôn ch, thu ượ ốlá”? KI TRA MI NGỂ ỆTu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH I. Tìm hi các ph ng pháp thuy minh ươ ế1. Quan sát, p, tích lũy tri th làm bài văn ểthuy minh:ế* Đc các văn n:ọ Cây Bình Đnh(1), sao lá ạcây có màu xanh c(2), Hu (3), Kh nghĩa Nông Văn ởVân(4), Con giun đt(5).ấ(1): t. ậ(2): Khoa c.ề ọ(3): Văn hoá xã i.ộ(4): ch .ề ử(5): Sinh c.ề ọ2. Ph ng pháp thuy minh:ươ ếTu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH I. Tìm hi các ph ng pháp thuy minh ươ ế1. Quan sát, p, tích lũy tri th làm bài văn ểthuy minh:ếVí dụ :Hu là trong nh ng trung tâm văn hoá, ngh thu ậl Vi Nam.ớ ệNông Văn Vân là tù tr ng dân Tày, gi ch tri ưở ứchâu c(Cao ng).ả làlà Ph ng pháp nêu đnh nghĩa, gi thích.ươ ả­ Đi ng thuy minh: Hu (A)ố ượ ế­ Đc đi đi ng thuy minh: trong nh ng…(B)ặ ượ ữ­ Đi ng thuy minh: Nông Văn Vân (A)ố ượ ế­ Đc đi đi ng thuy minh: tù tr ng…(B)ặ ượ ưở2. Ph ng pháp thuy minh:ươ ếTu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH I. Tìm hi các ph ng pháp thuy minh ươ ế1. Quan sát, p, tích lũy tri th làm bài văn ểthuy minh:ếa/ Ph ng pháp nêu đnh nghĩa, gi thíchươ ả Vai trò và đc đi m:ặ Quy đc đnh nghĩa ượ ịvà ch ra đc đi m,công ng riêng.ỉ ụ2. Ph ng pháp thuy minh:ươ ếTu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH I. Tìm hi các ph ng pháp thuy minh ươ ế1. Quan sát, p, tích lũy tri th làm bài văn ểthuy minh:ếVÝ dô: C©y dõa cèng hiÕn tÊt c¶ cña c¶i cña mình cho con ng êi: th©n c©y lµm m¸ng, l¸ lµm tranh, cäng l¸ chÎ nhá lµm v¸ch, gèc dõa già lµm châ ®å x«i, íc dõa ®Ó uèng, ®Ó kho c¸, kho thÞt, nÊu canh, lµm íc m¾m.... (Cây Bình ừĐnh)ịTh©n lµm m¸ngL¸ lµm tranhCäng l¸ chÎ nhá lµm v¸chGèc dõa giµ lµm châ ®å x«iN íc dõa ®Ó uèng, ®Ó kho c¸, kho thÞt, nÊu canh, lµm íc m¾m- KÓ ra lÇn ît c¸c c«ng dông cña c©y dõa .- Lµm næi bËt tÝnh chÊt cña sù vËt.Tu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH b/ Ph ng pháp li kêươ ệ Tác ng:ụ Giúp ng đc hi sâu c, toàn di và ườ ệcó ng dung thuy minh.ấ ượ a/ Ph ng pháp nêu đnh nghĩa, gi thíchươ ả2. Ph ng pháp thuy minh:ươ ếTu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH I. Tìm hi các ph ng pháp thuy minh ươ ế1. Quan sát, p, tích lũy tri th làm bài văn ểthuy minh:ế Ngày nay, đi các phát tri ,đâu đâu cũng lên ướ ổchi ch ch ng thu lá .Ng ta hút thu ườ ảnh ng công ng, ph ng nh ng ng vi ph ườ ởB năm 1987,vi ph nh ph 40 đô la, tái ph ạ500 đô la). Ví :ụ Ph ng pháp nêu ví dươ ụa/ Ph ng pháp nêu đnh nghĩa, gi thíchươ ả2. Ph ng pháp thuy minh:ươ ếTu 12. Ti 47:ầ PH NG PHÁP THUY ƯƠ ẾMINH I. Tìm hi các ph ng pháp thuy minh ươ ế1. Quan sát, p, tích lũy tri th làm bài văn ểthuy minh:ếb/ Ph ng pháp li kêươ