Bài 12. Phương pháp thuyết minh

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:49:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Baøi 12,Tieát 47Tuaàn 12 PHÖÔNG PHAÙP THUYEÁTMINHT làm vănậI/ Muïc tieâu 1. Ki th c:ế -HS bieát:Kieán thöùc veà vaên baûn thuyeát minh( trong cuïm caùc baøi hoïc veà vaên baûn thuyeát minh ñaõ hoïc vaø seõ hoïc)- HS hieåu:Ñaëc ñieåm vaø taùc duïng cuûa caùc phöông phaùp thuyeát minh. 2. năng :-HS thöïc hieän ñöôïc: Nhaän bieát vaø vaän duïng caùc phöông phaùp thuyeát minh thoâng duïng. Reøn luyeän khaû naêng quan saùt ñeå naém baét ñöôïc baûn chaát cuûa söï vaät. Tích luõy vaø naâng cao tri thöùc ñôøi soáng.- HS thöïc hieän thaønh thaïo:Phoái hôïp söû duïng caùc phöông phaùp thuyeát minh ñeå taïo laäp vaên baûn thuyeát minh theo yeâu caàu. Löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp nhö ñònh nghóa so saùnh, phaân tích, lieät keâ ñeå thuyeát minh veà nguoàn goác ñaëc ñieåm, coâng duïng cuûa ñoái töôïng. 3. Thái :- Thoùi quen- tính caùch Có th ch ph ng pháp ươthuy minh phù .ế ềII. Noäi dung hoïc taäp: caùc phöông phaùp thuyeát minhIII. Chuaån bò 1. GV Baûng phuï thöôùc 2. HS Chuaån bò theo yeâu caàu sgk IV. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp 1. OÅn ñònh toå chöùc kieåm dieän 2. Kieåm tra mieäng Vaên baûn thuyeát minh laø gì thu lòng ghi nh TL …Laø vaên baûn thoâng duïng duøng phöông thöùc trình baøy giôùi thieäu giaûi thích ñaëc ñieåm tính chaát ….cuûa söï vaät hieän töôïng .? Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñieàu gì 3. Tieán trình baøi hoïcGTB Vaên baûn thuyeát minh laø kieåu vaên baûn thoângduïng trong moïi lónh vöïc ñôøi soáng nhaèm cung caáp tri thöùc veà ñaëc ñieåm tính chaát nguyeân nhaân ……cuûa caùc hieän töôïng vaø söï vaät trong töï nhieân xaõ hoäi baèng phöông thöùc trình baøy giôùi thieäu giaûi thích Ñoù chæ laø khaùi nieäm cô baûn veà nghò luaän thuyeát minh coøn phöôngphaùp thuyeát minh thì sao Noù coù nhöõng phöông phaùp naøo Giôø hoïc hoâm nay chuùng ta seõ roõ .Hoaït ñoäng 1(10p) Giôùi thieäu baøi vaø giuùp Hs nhaän thöùc muoán laøm baøi thuyeát minh coù tri thöùc .- Hs traû lôøi theo caâu hoûi 1a sgk.126 .? Caùc vaên baûn thuyeát minh vöøahoïc Caây döøa Bình Ñònh Taïi sao laù caây coù maøu xanh luïc Hueá Khôûi nghóa Noâng Vaên Vaân Con giun ñaát …” Trong caùc vaên baûn aáy taùc giaû ñaõ söû duïng caùc loaïi tri thöùc gì …. Ñoïc saùch hoïc taäp tra cöùu hoaëc tham quan quan saùt .? Laøm theá naøo ñeå coù nhöõng trithöùc aáy ….hoïc hoûi nghieân cöùu quansaùt vaø phaûi coù tri thöùc kieán thöùc veà ñoái töôïng caàn thuyeát minh .? Quan saùt tra cöùu phaân tích coù nghóa laø theá naøo -> Gv höôùng daãn Hs muoán coù tri thöùc thì phaûi :¡ Quan saùt Töùc laø nhìn ra söï vaät coù nhöõng ñaëc tröng gì Coù maáy boä phaän Ñoïc saùch hoïc taäp tra cöùu ví duï nhö baøi Vì sao laù caây coù maøu xanh luïc Khôûi nghóa Noâng Vaên Vaân I/ Tìm hieåu caùc phöông phaùp thuyeát minh 1. Quan saùt hoïc taäp tích luyõ tri thöùc ñeå laøm baøi vaên chöùng minh Yeâu caàu Phaûi coù tri thöùc kieán thöùc Phaûi quan saùt tìm hieåu söï vaät hieän töôïng .- Naém ñöôïc baûn chaát ,ñaëc tröng cuûa chuùng .Tham quan quan saùt ví duï Caây döøa Bình Ñònh, Hueá ñeå coù tri thöùc -> Coù tri thöùc thì thuyeát minh môùi hay môùi sinh ñoäng .? Vaäy ñaëc ñieåm cuûa vaên baûn thuyeát minh laø gì Cung caáp tri thöùc .? Theo em muoán coù ñöôïc vaên baûn thuyeát minh veà moät ñoái töôïng naøo ñoù ngöôøi vieát caàn phaûi chuaån bò nhöõng gì Phaûi coù kieán thöùc veà ñoái töôïng naém ñöôïc ñaëc ñieåm tieâubieåu vaø caáu taïo cuûa noù phaûi bieát ñöôïc ñoái töôïng hình thaønh nhö theá naøo vaø coù yù nghóa gì trong ñôøi soáng con ngöôøi -> Quan troïng hôn caû laø phaûi naém ñöôïc ñaëc tröng cuûa ñoái töôïng vì noù giuùp ta phaân bieät söï vaät naøy vôùi söï vaät khaùc Ñeå coù ñöôïc caùc baøi thuyeát minh Caây döøa Bình Ñònh Taïi saolaù caây coù maøu xanh luïc ……ngöôøi vieát caàn coù nhöõng kieán thöùc gì Ñòa lyù lòch söû sinh vaät …? Ñeå coù kieán thöùc veà ñoái töôïng ngöôøi vieát caàn phaûi laømgì Quan saùt tra cöùu xem xeùt ñeå phaùt hieän ñaëc ñieåm tieâu bieåu chuû yeáu vaø thöù yeáu .? Trong vaên baûn thuyeát minh coù hö caáu khoâng Vì sao Khoâng Vì noù cung caáp tri thöùc ->Tính chính xaùc -> Gv cho Hs ñoïc laïi yù trong ghi nhôù sgk/128 .Hoaït ñoäng 2(10p) Tìm hieåu moät soá phöông phaùp Khoâng ñöôïc hö caáu .2. Tìm hieåu moät soá phöông phaùp thuyeát minhthuyeát minh Hs ñoïc caùc ví duï phaàn (2) sgk/126 .? Tìm caùc caâu chöùa töø laø Töø laø bieåu thò yù gì YÙ nhaän ñònh phaùn ñoaùn giaûi thích -> Nhöõng caâu neâu nhaän ñònh phaùn ñoaùn trong baøi thuyeát minh laø nhöõng caâu neâu ñònh nghóa vaø vaên baûn söû duïng nhöõng caâu naøy laø vaên baûn thuyeát minh baèng phöông phaùp neâu ñònh nghóa Caùc caâu ñònh nghóa coù vò trí nhö theá naøo vaø giöõ vai troø gì Thöôøng ñöùng ôû vò trí ñaàu baøi ñoaïn ñaàu giöõ vai troø giôùi thieäu .? Phöông phaùp neâu ñònh nghóa giaûi thích coù yeâu caàu gì vaø dieãn ñaït nhö theá naøo Ñònh nghóa Chæ ra ñaëc ñieåm coâng duïng rieâng. Söû duïng töø laø bieåu thò söï phaùn ñoaùn Thaûo luaän nhoùm Coù theå neâucaâu hoûi Saùch laø gì Buùt laø gì Baøn laø gì Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøiVD: Saùch laø ñoà duøng hoïc taäp ñoái vôùi hoïc sinh Saùch laø ngöôøi baïn Saùch laø phöông tieän giöõ gìn vaø truyeàn baù kieán thöùc a. Phöông phaùp neâu ñònh nghóa giaûi thích-> Ñoïc ví duï ôû phaàn b/ 127 Trong baøi Caây döøa Bình Ñònh “noùi veà coâng duïng cuûa caây döøa taùc giaû söû duïng ngheä thuaät gì? Lieät keâ b. Phöông phaùp lieät keâ-> Ñoù laø caùch thuyeát minh baèng phöông phaùp lieät keâ .( caû vaên baûn Thoâng tin veà ………naêm 2000) Duøng phöông phaùp lieät keâ ñeå laøm gì Keå ra ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm tính chaát cuûa söï vaät.? Trong hai baøi Thoâng tin …2000 ,OÂn dòch…laù ngöôøi vieát ñaõ duøng nhöõng phöông tieän gì ñeå laøm roõ taùc haïi cuûa bao bì ni loâng vaø thuoác laù Söû duïng moät soá ví duï vaø soálieäu cuï theå ñeå cho thaáy möùc ñoä taùc haïi cuûa bao bì ni loâng vaø OÂn dòch thuoác laù -> Goïi laøphöông phaùp .? Taùc duïng cuûa phöông phaùp naøy Laøm vaên baûn giaøu söùc thuyeát phuïc .? Neáu xoaù boû caùc ví duï vaø nhöõng con soá ,vaán ñeà neâu ra seõ nhö theá naøo Mô hoà khoâng coù cô sôû tin caäy Trong vaên baûn OÂn dòch thuoáclaù haõy tìm nhöõng caâu coù pheùp so saùnh Thuyeát minh baèng so saùnh coù taùc duïng gì Hs thaûo luaän Nguy haïi cuûa thuoác laù coøn naëng hôn caû AIDS Söï ñaùng sôï cuûa thuoác laù so vôùi caùi ñaùng sôï cuûa giaëc gaëm nhaám nhö taèm aên daâu -> Cho thaáy taùc haïi saâu xa tieàm aån cuûa thuoác laù laø raát ñaùng sôï .? Trong vaên baûn Hueá ñaõ trình baøy theo trình töï caùc maët nhö theá naøo Phöông phaùp neâu ví duï vaø duøng soâ lieäu d. Phöông phaùp so saùnh ñ. Phöông phaùp phaântích phaân loaïi¡ Thieân nhieân nhöõng coâng trìnhkieán truùc saûn phaåm moùn aên, truyeàn thoáng ñaáu tranh kieân cöôøng -> Cho ta caùi nhìn toaøn dieän veà Hueá Caùch trình baøy theo tuøng maët nhö vaäy laø phöông phaùp phaân tích phaân loaïi Muoán laøm toát baøi vaên thuyeátminh ngöôøi vieát caàn coù nhöõng phöông phaùp naøo Bao goàm naêm phöông phaùp Hs ñoïc ghi nhôù ng 2(20p)ạ Höôùng daãn luyeän taäp BT1,2 thaûo luaän BT3 caû lôùp laøm –Gv chia lôùp nhoùm thaûo luaän Gv nhaán maïnh laïi kieán thöùc ôû phaàn ghi nhôù Ghi nhôù sgk/128 II/ Luyeän taäp BT1,2 Taùc giaû duøng tri thöùc ,( kieán thöùc cuûa moät baùc só moät ngöôøi taâm huyeát vôùi moät teä naïn trong ñôøi soáng xaõ hoäi ñeå thuyeát minh Nhöõng phöông phaùp ñöôïc duøng So saùnh neâu víduï soá lieäu phaân tíchtaùc haïi .-> Noåi baät caùi nguy haïi cuûa thuoác laù => Vaán ñeà ñaët ra taêng tính thuyeát phuïc BT3: Thuyeát minh ñoøi hoûi nhöõng kieán thöùc cuï theå chính xaùc khoâng ñöôïc hö caáu suy dieãn Phöông phaùp chuû yeáu duøng soá lieäu söï kieän cuï theå .4. Toång keát:?Theá naøo laø phöông phaùp thuyeát minh .Coù maáy caùch thuyeát minh O. Hs tr trong ghi nh phöông phaùp )5. Höôùng daãn hoïc taäp Hoïc thuoäc ghi nhôù Laøm baøi taäp coøn laïi Xem laïi baøi vieát soá Baøi kieåm tra vaên .V/ Phuï luïc:VI/ Ruùt kinh nghieäm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------