Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12. Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (1)

98c2597f830573593661aec5df6f7a62
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-01 14:29:34 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo viên: Phùng Th Bích Ng cị ọTr ng THCS Tiên Cát ườ Ki tra bài cũ:ểNgh lu trong văn là gì?ị ựTrong văn ng đc (ng nghe) ườ ườph suy nghĩ nào đó, ng vi ườ ế(ng và nhân có khi ngh lu ng ườ ằcách nêu lên các ki n, nh xét, cùng nh ng lí ữl và ch ng. dung đó th ng đc di ườ ượ ễđt ng hình th lu n, làm cho câu chuy ệthêm ph tri lí.ầ Click to add Title2 LUY VI ĐO VĂN CÓ ỰS NG NGH LU NỬ ẬTi 64ếI.Bài c: Tìm hi ngh lu trong đo văn ựsự1. Ng li u:ữ và bi n”ỗ 2. Nh xét:ậY ngh lu đc th hi trong nh ng câu văn :ế ượ ữ­ Nh ng đi vi lên cát mau chóng xoá nhoà theo th gian, nh ng không ưai có th xoá đc nh ng đi đp đã đc ghi trên đá, trong lòng ượ ượ ạng i.ườ­ chúng ta hãy cách vi nh ng đau bu thù lên ậcát và kh ghi nh ng ân nghĩa lên đá.ắ ữ=> ếlu n:ậY ngh lu trong văn sế là nªu lªn c¸c nhËn xÐt, ph¸n ®o¸n, c¸c lÝ lÏ nh»m thuyÕt phôc ng êi ®äc, ng êi nghe vÒ mét vÊn ®Ò, mét quan ®iÓm ëng nµo ®ã; lµm næi râ ®Æc ®iÓm nh©n vËt; lµm cho c©u chuyÖn mang tÝnh triÕt lÝ s©u s¾c. Tác ng:ụ Câu chuy thêm sâu c, giàu tính tri lí và có nghĩa giáo ụcao. Click to add Title2 LUY VI ĐO VĂN CÓ ỰS NG NGH LU NỬ ẬTi 64ếI. Bài c:ọII. Luy p:ệ Bài 1(sgk/161)Vi đo văn bu sinh ho p. Trong bu sinh ho đó, em đã phát bi ki ểch ng minh Nam là ng t.ứ ườ ng n:ướ ẫ-H×nh thøc: ViÕt hoa lïi ®Çu dßng vµ kÕt thóc b»ng dÊu chÊm xuèng dßng C¸ch viÕt ®o¹n v¨n diÔn dÞch, quy n¹p, tæng- ph©n -hîp .. Cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn -Néi dung :KÓ l¹i buæi sinh ho¹t líp. Trong buæi sinh ho¹t ®ã, em ®· ph¸t biÓu kiÕn ®Ó chøng minh Nam lµ mét ng êi b¹n rÊt tèt.- Gîi néi dung :* Giíi thiÖu buæi sinh ho¹t: Thêi gian, ®Þa ®iÓm, ng êi ®iÒu khiÓn* Néi dung cña buæi sinh ho¹t +B×nh bÇu thi ®ua cña líp trong th¸ng Kh«ng khÝ buæi sinh ho¹t: s«i næi, c¨ng th¼ng, gay g¾t. kiÕn cña c¸c b¹n. kiÕn cña em chøng minh Nam lµ mét ng êi b¹n rÊt tèt em ph¸t biÓu nh÷ng vÊn ®Ò ®Ó thuyÕt phôc c¶ líp r»ng Nam lµ ng êi b¹n tèt, ph¶i nªu ra îc nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng ,ph©n tÝch mang tÝnh chÊt thuyÕt phôc).- Cã thÓ rót ra bµi häc mang tÝnh triÕt lÝ biÕt ®Êu tranh th¼ng th¾n phª b×nh, biÕt gióp ®ì ng êi kh¸c khi gÆp khã kh¨n lµ hµnh ®éng ¬ng quyÕt ®Ó x©y dùng mét x· héi v¨n minh.20 Click to add Title2 LUY VI ĐO VĂN CÓ ỰS NG NGH LU NỬ ẬTi 64ếI. Bài c:ọII. Luy p:ệ ậBài 1(161)Bài 2(161)Vi đo văn nh ng vi làm ệho nh ng gi mà ịsâu ng bà kính yêu đã làm ườcho em đng (trong đo văn có ạs ng ngh lu n)ử Xác đnh ng em là ai? ườ ­Ng đó đã vi làm, ườ ờnói hay suy nghĩ nh th nào? ếDi ra trong hoàn nh nào?ễ ả­ dung th là gì? dung ộđó gi mà sâu đng ộnh th nào?ư ế­ Nh ng suy nghĩ bài rút ra ọv câu chuy trên.ề Click to add Title2 LUY VI ĐO VĂN CÓ ỰS NG NGH LU NỬ ẬTi 64ế ng :ủ Em hãy cho bi ngh lu trong văn ựs có vai trò nh th nào?ự ngh lu trong văn đaế ra c¸c nhËn xÐt, ph¸n ®o¸n, c¸c lÝ lÏ nh»m thuyÕt phôc ng êi ®äc, ng êi nghe vÒ mét vÊn ®Ò, mét quan ®iÓm ëng nµo ®ã; lµm næi râ ®Æc ®iÓm nh©n vËt; lµm cho c©u chuyÖn mang tÝnh triÕt lÝ s©u s¾c. Ho đng ti p:ạ ­Luy vi đo văn có ng nghi lu nệ Chu Ch ng trình đa ph ng (ph Ti ng Vi t).ẩ ươ ươ ệ2020