Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (1)

31316333633365643131383538643866333064346465373634343661313730653963636331306133363836666463666362376431383934363332613032336465
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 02:28 PM ngày 1-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 56ếH ng đc thêm: ướ ọKI TRA BÀI CŨ Đc theo trí nh hai kh cu bài ủth “B a” và nêu nh ng nét chính ộdung và ngh thu bài th ơĐáp ánL đn đi bà bi ng aậ ưM ch năm bà gi thói quen mấ ớNhóm iu ng đm ượNhóm ni yêu th ng khoai ng bùi ươ ọNhòm xôi chung vui ẻNhóm nh ng tâm tình tu nh ỏÔi kì và thiêng liêng !ạ ửGi cháu đã đi xa. Có ng khói trăm tàu ọCó trăm nhà, ni vui trăm ngử ảNh ng ch ng lúc nào quên nh nh :ư ở­ mai này bà nhóm lên ch a?... ư­Nét chính dung và ngh thu t: ậ+ dung: Qua ng và suy ng ưở ủng cháu đã tr ng thành, bài th “B a” ườ ưở ửg nh ng ni đy xúc đng ng bà ườvà tình bà cháu, đng th th hi lòng kính ệyêu trân tr ng và bi ng cháu đi ườ ớbà và cũng là đi gia đình, quê ng, đt ươ ấn c. ướ+ Ngh thu t: Bài th đã nhu nhuy ễgi bi m, miêu và bình lu n. ậThành công bài th còn sáng hình ạnh li hình nh ng bà, làm ườđi kh ni m, xúc và suy ảnghĩ bà và tình bà cháu. ềTi 56ếH ng đc thêm: ướ ọPHÂN CÔNG CHU NHÀ ỞNhóm 1: Tác gi tác ph và bài th ơNhóm 2: Công vi ng Tà Ôi. ườ ẹNhóm 3: Tình và mong ng Tà ướ ườ ẹÔi. Nhóm 4: liên gi công vi và tình m, ảc ng ng Tà Ôi.ướ ườ ẹTi 53:ế KHÚC HÁT RU NH NG EM BÉ TRÊN ỚL NG MƯ I. NG ĐC VÀ TÌM HI CHUNG ƯỚ Ể1. Tác gi Nguy Khoa Đi sinh ềnăm 1943, quê Phong ởHòa, Phong Đi n, Th ừThiên Hu ế­Ông thu nhà th ơtr ng thành trong th ưở ờch ng Mĩ c. ướ­Ông ng gi nhi tr ng ọtrách quan tr ng: ng th ưkí nhà văn Vi Nam, ệy viên Chính tr ịTr ng Ban văn hóa ưở ưt ng trung ng. ưở ươ1. Tác gi ảTaùc phaåm chính :­ Ñaát ngoaïi oâ (Taäp thô 1973)-Maët ñöôøng khaùt voïng (Tröôøng ca -1974 )-Ngoâi nhaø coù ngoïn löûa aám (Taäp thô 1986 ….­ Bài th khúc hát ru nh ng em bé ớtrên ng sáng tác năm 1971, khi ẹông đang công tác chi khu mi Tây ềTh Thiên.ừ­ Bài th đã đc nh sĩ Tr Hoàn ph ượ ổnh thành bài hát ti ng “L ru trên ờn ng”. ươ2. Tác ph ẩEm cu Tai ng trên ng iủ ơEm ng cho ngoan đng ng mủ ẹM giã nuôi đi ộNh chày nghiêng gi ng em nghiêngị ủM hôi má em nóng ổVai nh nhô làm iẹ ốL ng đa nôi và tim hát thành i:ư ờ­Ng ngoan a­kay i, ng ngoan a­kay i!ủ ỡM th ng a­kay, th ng điẹ ươ ươ ộCon cho tr ng ng ầMai sau con vung chày lún sân ớEm cu Tai ng trên ng iủ ơEm ng cho ngoan đng ng mủ ẹM đang trên núi Ka­l iẹ ưL ng núi thì to mà ng như ỏEm ng ngoan em đng làm iủ ỏM tr thì trên đi.ặ tr em trên ngặ ư­Ng ngoan a­kay i, ng ngoan a­kay i!ủ ỡM th ng a­kay, th ng làng đói ươ ươCon cho lên đu ềMai sai con phát Ka­l i…ớ ườ ưEm cu Tai ng trên ng iủ ơEm ng cho ngoan đng ng mủ ẹM đang chuy lán, đi đp ng ừTh ng Mĩ đu ta ph con su iằ ốAnh trai súng ch gái chôngầ ầM đu em đi giành tr cu ốT trên ng em đn chi tr ng ườT trong đói kh em vào Tr ng ườ ơ­Ng ngoan a­kay i, ng ngoan a­kay iủ ỡM th ng a­kay, th ng đt cẹ ươ ươ ướCon cho đc th Bác Hơ ượ ồMai sau con làm ng do. ườ