Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12 Kể chuyện tưởng tượng (1)

f5ac770dbd663f5a5f9fbcfb29fa87e8
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-17 14:32:42 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KiÓm tra miÖng? Th nào là chuy đi ờth ng?ườ Hãy ví th chuy đi th ng là nh ng câu ườ ữchuy hàng ngày ng tr qua, ng ặv nh ng ng quen hay nh ng ườ ạnh ng ng, xúc nh đnh nào đó. ượ ĐÁP ÁN­Ví ông, bà cha, ềm vi t, ni nào đó …. ệTrong các chi ti sau đây, chi ti nào không ếph là chi ti ng ng?ả ưở ượA. Gióng vai cái ng bi thành ươ ếtráng sĩB. Lang Liêu dâng lên vua hai th bánh là ứbánh ch ng và bánh gi y.ư ầC. Thánh Gióng và ng bay lên tr i.ự ờD. Th ch Sanh dùng niêu th thi đãi ếquân sĩ tám ch u. ườ ướ Ch đáp án đúng nh tọ ấK CHUY NG NGỂ ƯỞ ƯỢI. TÌM HI CHUNG ỂCHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢVí 1ụ Truy Chân Tay, ệTai, t, Mi ngắ Hãy tóm ểt truy ệChân Tay, Tai, t, ắMi ngệ Theo em câu Theo em câu chuy này có ệchuy này có ệth không ậth không ậTrong câu chuy ệTrong câu chuy ệnày ng ta đã ườnày ng ta đã ườt ng ng ra ưở ượt ng ng ra ưở ượnh ng gì ?ữnh ng gì ?ữ ­T ng ng ưở ượ+Các ph th ng ườđu có tên riêng và bi suy nghĩ.ề ế+Chân, Tay, Tai, so bì và ắch ng Mi ng.ố trong câu ậchuy này chi ệti nào vào ựs th t?ự ậS th công vi ệnhi Chân, ủTay, Tai, Mi ng và ệm liên gi chúng ữtrong th ng ườ ng ng ưở ượ ịđt đây nh ằm đích gì?ụ Làm th ậthông th ng: Ng ta trong xã ườ ườh ph ng nhau, ươ ếtách nhau thì không ạđc.ượK CHUY NG NGỂ ƯỞ ƯỢI. TÌM HI CHUNG CHUY NG NGỂ ƯỞ ƯỢVí 2ụ Truy sáu con gia súc so bì công lao ệCon nào cũng có ích ảđng nh nhau.ừ ạK CHUY NG NGỂ ƯỞ ƯỢI. TÌM HI CHUNG ỂCHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢVí 2ụ Truy sáu con gia ệsúc so bì công lao Chi ti có th t: con có ậcu ng và công vi khác ệnhau. ng ng: Sáu con gia ưở ượsúc nói đc ti ng ng và bi ượ ườ ếk công kh chê bai khác.ể Nh ng ng ưởt ng đó ượ ựtrên th ậnào ?Trong th tự các con nàyậ đm nh công vi gì ?ả ­Trâu: Cày a, chuyên ừchở­Chó Gi nhà.ữ­Ng a: Kéo xe, xông pha ựtr c.ậ ạ­Dê: th t, a, dùng ữđ cúng bái.ể­Gà: Gáy báo gi gi c, ấdùng cúng bái.ể­L n: th ph ụcu ng con ng .ộ ườ Câu chuy này ệng ta ng ng ườ ưở ượ ra nh ậnh đích gì ?ằ ụ Nh nh: Các con tuy ậkhác nhau nh ng đu có ích cho ềcon ng không nên so bì nhau.ườVí 3ụ :Gi trò chuy ệv Lang Liêu.ớ Đc truy ệK CHUY NG NGỂ ƯỞ ƯỢI. TÌM HI CHUNG ỂCHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢVí 3ụ Truy gi ơtrò chuy Lang Liêu. th t: Nhân Lang ậLiêu, vi ngày ổtruy bánh ch ng bánh ưgi y. .ầ ng ng: Lang Liêu ưở ượđi thăm dân bánh ch ng ưvà mình đc nói ượ ặchuy Lang Liêu. Câu chuy ệnày ng ta ườt ng ng ưở ưởra đi gì? ng ưởt ng ượtrên ựtrên ựth nào? ậK CHUY NG NGỂ ƯỞ ƯỢI. TÌM HI CHUNG ỂCHUY NG NGỆ ƯỞ ƯỢ Qua vi tìm ệhi các ví ểd trên em ụhi th nào ếlà chuy ệt ng ng? ưở ượ chuy ng ng là ưở ượ ểcâu chuy nghĩ ra ng trí ng ưởt ng, không có trong sách ượ ẵv hay trong th nh ng có ưm nghĩa nào đó.ộ Trong văn ảt ng ng ưở ượcó vai trò nh th nào?ư ế ­Vai trò ng ng trong ưở ượt ng ng càng lo­gíc, ưở ượ ựnhiên phong phú thì sáng ạcàng cao.