Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12.4 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Học học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

a)  Từ các đơn chất có thể điều chế hợp chất hoá học.

b)  Từ hợp chất hoá học có thể điều chế các đơn chất.

c)   Từ hợp chất hoá học này có thể điều chế hợp chất hoá học khác

Hướng dẫn giải

a) Thí dụ, từ hai đơn chất Na và Cl2 có thể điều chế hợp chất NaCl.

b) Từ hợp chất H2O bằng phương pháp điện phân có thể điều chế các đơn chất là H2 và O2.

c) Từ hợp chất bazơ Cu(OH)2 có thể điều chế hợp chất oxit CuO bằng phươnu pháp nhiệt phân. Hoặc từ muối CaCOcó thể điều chế các oxit CaO, CO2.

Các câu hỏi cùng bài học