Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 99)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh DC lấy điểm E, trên cạnh BC láy điểm F sao cho DE = CF. 

Chứng minh rằng AE = DF và \(AE\perp DF\) ?

Hướng dẫn giải

A B C D E F

\(\Delta ADE=\Delta DCF\left(c-g-c\right)\), suy ra AE = DF và \(\widehat{DAE}=\widehat{CDF}.\)

Ta lại có \(\widehat{CDF}+\widehat{ADF}=90^o\) nên \(\widehat{DAE}+\widehat{ADF}=90^o.\) Do đó

AE \(\perp\) DF.

Các câu hỏi cùng bài học