Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 89)

Lý thuyết

Câu hỏi

Không làm các phép tính, hãy so sánh :

a) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-2009\right)\) với \(0\)

b) \(\left(-1\right)\left(-2\right)\left(-3\right)....\left(-10\right)\) với \(1.2.3....10\)

Hướng dẫn giải

A(-1) (-2) (-3) . . . . ( -2009) <0

B(-1) (-2) (-3) . . . . (-10) =1.2.3.....10

Các câu hỏi cùng bài học