Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 13)

Lý thuyết

Câu hỏi

Kết quả của phép tính \(\left(8x^3-1\right):\left(1-2x\right)\) là :

(A) \(4x^2-2x-1\)                      (B) \(-4x^2-2x-1\)

(C) \(4x^2+2x+1\)                      (D)  \(4x^2-2x+1\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

(B) \(-4x^2-2x-1\)

Các câu hỏi cùng bài học