Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 110 (Sách bài tập - tập 1 - trang 19)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không ?

a) \(10^2+11^2+12^2\)\(13^2+14^2\)

b) \(\left(30+25\right)^2\)\(3025\)

c) \(37.\left(3+7\right)\)\(3^3+7^3\)

d) \(48.\left(4+8\right)\)\(4^3+8^3\)

Hướng dẫn giải

a)\(10^2+11^2+12^2=100+121+144=365\);
\(13^2+14^2=169+196=365\)
Vì vậy \(10^2+11^2+12^2=13^2+14^2\).
b) \(\left(30+25\right)^2=55^2=3025\).
c) \(37.\left(3+7\right)=37.10=3700\); \(3^3+7^3=370\)
Vì vậy: \(37.\left(3+7\right)=3^3+7^3\).
d) Tương tự: \(48.\left(4+8\right)=4^3+8^3\).

Các câu hỏi cùng bài học