Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 (SGK trang 60)

Lý thuyết

Câu hỏi

Muốn đo chiều cao của Tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận (h.2.23), người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12 m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế (h.2.24). Chân của giác kế có chiều cao \(h=1,3m\). Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm \(A_1,B_1\) cùng thẳng hàng với \(C_1\) thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được \(\widehat{DA_1C_1}=49^0\) và \(\widehat{DB_1C_1}=35^0\). Tính chiều cao CD của tháp đó ?

Hướng dẫn giải

Ta có: Chiều cao của tháp DC = DC1 + C1C = 1,3 + DC1

=> DC = 1,3 +

=> DC ≈ 22,8m

Các câu hỏi cùng bài học