Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 (SGK trang 51)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định a, b biết đường thẳng \(y=ax+b\) đi qua hai điểm \(A\left(1;3\right);B\left(-1;5\right)\) ?

Hướng dẫn giải

A(1,3) thuộc đường thẳng y = ax + b, do đó:

3 = a.1+b ⇒ b = 3-a

B(-1,5) thuộc đường thẳng đó nên

5 = a.(-1) + b = -a + 3 - a ⇒ a = -1, b = 4


Các câu hỏi cùng bài học