Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giả sử A, B là hai tập hợp số và x là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh để tương đương trong các mệnh đề sau :

\(P:\) "\(x\in A\cup B"\)

\(Q:\) " \(x\in A\)\(B"\)

\(R:\) " \(x\in A\cap B"\)

\(S:\) " \(x\in A\) và \(x\in B\)"

\(T:\) "\(x\in A\) hoặc \(x\in B\) "

\(X:\) " \(x\in A\) và \(x\notin B\)"

Hướng dẫn giải

P ⇔ T

R ⇔ S

Q ⇔ X


Các câu hỏi cùng bài học