Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 (SGK trang 131)

Lý thuyết

Câu hỏi

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là : 50kg, 38kg, 40kg. Hỏi khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là : \(\dfrac{50+38+40}{3}\approx42,67\) (Kg)

Các câu hỏi cùng bài học