Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 (SGK trang 107)

Lý thuyết

Câu hỏi

a. Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\) hãy xét dấu 

                                                              \(f\left(x\right)=x^4-x^2+6x-9\)

                                                        và 

                                                              \(g\left(x\right)=x^2-2x-\dfrac{4}{x^2-2x}\)

b. Hãy tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau :

                                                            \(x\left(x^3-x+6\right)>9\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 11 trang 107 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 11 trang 107 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10Giải bài 11 trang 107 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Các câu hỏi cùng bài học